ၵူၼ်းမိူင်း 20 ပၢႆ တူၵ်းၸႂ်သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Lao Hsau/ ၵူၼ်းၽေးသိုၵ်း 20 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝတ့်ၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃ့

ဝၼ်းတီႈ 08/10/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်း တင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၼႂ်း ဢိူင်ႇပၢင်မိူတ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႅဝ် တီႈဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈၵူဝ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး တေမီးႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 5 မူင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် တီႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႃးႁွင်ႉပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝၢႆးလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႅတ်ႈပၢႆႈ ဢွၵ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼိမ်ယဵၼ်ဢမ်ႇမီးသဵင်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇပၢင်မိူတ်ႇ မႃးႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 20 ပၢႆ ဢၼ် ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here