ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း 3 ၵေႃႉ

0

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။

Photo Credit to Woner / ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တီႈမိူင်းငေႃ့

ဝၼ်းတီႈ 16/09/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 5 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈ ၼႂ်းသူၼ် ႁိမ်း ဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၾင်လိၼ် တႅၵ်ႇၽူင်ႉတိူဝ်ႉသႂ်ႇ 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းငေႃႉ။ ဢမ်ႇဝၢင်းၸႂ်လႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတီႈ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈသေ ယဵပ်ႇၺႃး။ လႆႈ ႁပ်ႉငိၼ်းဝႃႈ ၶဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် 5 ၵေႃႉ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉၺႃး။ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးသမ်ႉ 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ၽူႈၸၢႆး 1 ၵေႃႉ။ တေႃႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇ ဢၼ်တႅၵ်ႇ ၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပႃႈဢေးၸၢမ်ႇ ဢႃယု 57 ပီ၊ ၸၢႆးမွင်ႇဢေး ဢႃယု 30 ပီလႄႈ ၼၢင်းဢေးယူင်ႇ ဢႃယု 19 ပီ ဝႃႈၼႆ။
ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွၼ်ႇတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသႂ်ႇတင်း 3 – 4 ၾၢႆႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶဵဝ်ၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇ၊ ၶူဝ်းလၢႆးၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇ။ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢုၼ်ႇၸႂ်ဢမ်ႇမီး၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ လႆႈၵူဝ် မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးယူႇတႃႇသေႇ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA၊ သိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း RCSS/SSA ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here