ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်း 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ

0
56

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA 10 ၸုမ်း ႁူပ်ႉဢုပ်ႇ ၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 24 ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 06-07/09/2018 ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼၼ်ႉ။ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ႁူင်းႁႅမ်းၶုမ်ႉၽူးၶမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မူႇတူးသေးၽူဝ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KUN ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈပိုတ်ႇ ပၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ “ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA လႄႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် Federal မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈၵူႈၸုမ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်လႄႈ တႃႇႁဝ်းၶႃႈတေပဵၼ်ၵၢၼ်မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ တေမႃးႁၢႆးငၢၼ်းၼႄၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵတ်း သၢင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး။ တေဢုပ်ဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်မိူဝ်းၼႃႈလႄႈ ဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်တေၸတ်း ႁဵတ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAOs ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ဝႆႉ 10 ၸုမ်း မီးၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း (PNLO)၊ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း (CNF)၊ တႅဝ်ႈႁူမ်ႈ ၻီႊ မူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉ (ABSDF)၊ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)၊ တပ်ႉ သိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉထႅမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊၸီႊ (DKBA)၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း-ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ် (KNLA-PC) လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ(ALP)၊ ၸုမ်းလႃးႁူႇ(LDU) လႄႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here