ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးလႅၼ်လိတ်တႆး-ထႆး

298

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -