ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်ႁႄ တူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ႁွတ်ႈၽႅဝ် တၢင်းဢိူင်ႇတႃႈတေႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆႈထိုင် ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇၽူဝ်းတေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ၸိူဝ်းၵႂႃႇတၢင်း မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၵေႃႈမီး။

ပႃႈသူၺ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈသီႇပေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသႃႇသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ။ ဝၢၼ်ႈသႃႇတင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်ႁဝ်းၶႃႈယူႇၼႆႉ မၼ်းယၢၼ်ၵၼ် 1 လၵ်းၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တူၵ်းၸႂ်၊ ၵူဝ်ႁႄသေပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႆႉသေ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ် တၢင်းၼမ်ႉတူႈ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးတၢင်း သီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈသူၺ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၵႃးလူင် 3-4 လမ်းၶႃႈ။ တႃႇ ၵႃး 1-2 လမ်းသမ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ။ ထႅင်ႈလမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်လႅင် ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆတင်း ဝၢၼ်ႈ ပၢင်လူင် 2 လၵ်း။ လိူဝ်ထႅင်ႈတၢင်ႇဝၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ်။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁွတ်ႈ ၽႅဝ်တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉၼႆႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးႁိမ်း 80 ၵေႃႉ။ မၢင်ၵေႃႉပၢႆႈမႃးတၢင်းသီႇပေႃႉ မၢင်ၵေႃႉ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ၼမ်ႉတူႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉပဵၼ်ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ – မီး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်း TNLA ၊ သိုၵ်း RCSS သိုၵ်း SSPP။ ၸုမ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပႃးၵၼ်ပၢႆႈ။

ဢိူင်ႇပၢင်လူင်ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ 24 လၵ်း မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းၼမ်ႉတူႈ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်လူင် တင်းမူတ်း မီး 8 ဝၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသီႇလိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ် လႅင်လႄႈ ဝၢၼ်ႈ ပၢင်သပေႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here