သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ လူႉၵွႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ တၢင်းၵႆမီး 19 လၵ်း ၵူၺ်းသေတႃႉ ၵႃးလူင် တၢင်ႇၵုၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ၵူႈ ဝၼ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း လူႉၵွႆၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းယူႇပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တၢင်းၵႆမီး 19 လၵ်း ပေႃးႁေႃႈၵႃး ဢွၵ်ႇၼမ်ႉၶမ်း ၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင်ဝဵင်း မူႇၸေႊ တဵင်ႈၶိုၼ်း၊ ၵူၼ်းပႆယင်းဝႆးလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 05/08/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈၼိူဝ်တၢင်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်လွင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလူတ်ႉၵႃးတိတ်းၶမ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း တင်းႁိုင် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊလၢၼ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ၵႃးလူင်ပိၼ်ႈၶႂမ်ႈတဵင်တၢင်းဝႆႉ လူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး တိတ်းၶမ်ၵၼ်ဝႆႉၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတင်းၼမ်။ ၵႃးလူင်မၢင်လမ်း လႆႈၼွၼ်းတၢင်းပဵၼ် 2 – 3 ဝၼ်း ၵေႃႈမီး။ ၵႃးဢွၼ်ႇတႄႉ ၵႂႃႇမႃးလႆႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ လႆႈ ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 45 မိၼိတ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊၼႆႉ မီးၵႃးလူင်တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆး တေႃႉသူင်ႇၵႂႃႇတၢင်း မိူင်း ၶႄႇယူႇၵူႈဝၼ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်တၢင်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ မႃးၵေႃႈၼမ်၊ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၶူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ တၢင်ႇၼၵ်း ပူၼ်ႉ/ လိူဝ်ၼမ်ႉၼၵ်းတၢင်းဢမ်ႇႁပ်ႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမၢဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈတႃႈႁိူဝ်းမၢၼ်ႈၼိမ် မီးၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈဝႆးပူၼ်ႉသေ တူၵ်း ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်း တင်း ၵႃး ၸူမ်ၼမ်ႉမၢဝ်းပႅတ်ႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇထူပ်းႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းၾူၼ်ၼႆ သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉၶမ်း – မူႇၸေႊ လူႉၵွႆမႃးယူႇၵူႈပီ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇမႄးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပၼ်၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵေႃႈလၵ်ႉတေႃႉဢဝ်လႄႈ ၶွၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇသႂ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်၊ ငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈဢမ်ႇထိုင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးသေ တေႃႇသူင်ႇၶဝ်ႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈတီႈတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ/ ၶဝ်ႈၶႄႇ၊ တႅင်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ လႄႈ ဢႃႇလူး ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo FB – Sai Mao Awn

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here