ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁိမ်း 2,000 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 1,976 ၵေႃႉ ဢၼ်ပၢႆႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ သီႇပေႃႉတင်း ၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်ယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၽွင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 20/07/2018 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဢိူင်ႇတႃႈတေႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 535 ၵေႃႉ၊ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇ သမ်ႉ 138 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉလႄႈ တီႈၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 650 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 653 ၵေႃႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈ ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးပႃႉၺၢၼ်ႇ ၵႅမ်ၶွမ်ႊမတီႊၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တင်း ၸုမ်းၶႂၢႆၶႃပႄလႅင် လႃႈသဵဝ်ႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈ တီႈၵျွင်းဝၢၼ်ႈလီႈ။ ၶဝ်တႄႉပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ တိုၵ်ႉမီးတီႈဝၢၼ်ႈလီႈၼႆႉယူႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၽူဝ်းတေႃႇ၊ ဢိူင်ႇတႃႈတေႈလႄႈ တီႈၵျွင်းႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် တႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈဢဝ်ဝူင်ႈတီႈ 3 လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး သိုၵ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈ ယူႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉတူႈ သီႇပေႃႉၼပ်ႉႁဵင်။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 19 ၼၼ်ႉ သဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ယဝ်ႉ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူင်းၼႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်း။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉပဵၼ် ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ၼွင်ငိုၼ်း၊ ၼႃးႁူၵ်ႈ၊ ၼမ်ႉသီႇ လိၼ်း၊ ပၢင်ႁၢတ်ႇ၊ ပၢင်လူင်၊ မၢၵ်ႇၵႅင်း၊ မၢၼ်ႈၶႄႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here