ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ

0
117

ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း  NLD  လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၸုမ်းၼႃႈ လိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႂ်ႈတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဢၼ်ပၵ်းတီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 10/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈႁၢပ်ႇ ၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တီႈႁူင်းႁေႃၵၢင်ဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တင်းမူတ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 500 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ႁွမ် ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ  ပၼ်ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇၶဝ်ႈထၢႆႇ ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၸဝ်ႉၵူၺ်း။ ၽွင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၶဝ်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ပိူင်လူင်ပဵၼ် လွင်ႈသင်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးတႄႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ၶႆႈၼႄလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇႁုၼ်ႈမုၼ်း မႂ်ႇသုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 09/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 12 မူင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 516 ၵေႃႉ။ တီႈၼၼ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလႄႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢူးဝိၼ်းမိၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ ထုၵ်ႇယုၵ်ႉမႃးပဵၼ်ၸွမ် ၸိုင်ႈတႅၼ်းတီႈယူႇၸွမ်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ၵေႃႉၵဝ်ႇဢူးထိၼ်ႇၵျေႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉဝႃႈ တေပဵၼ်ၵေႃႉ ဢၼ်မေႃထွမ်ႇသဵင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇၽူႈသိုဝ်ႇသၢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈထွမ်ႇၸွမ်းပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းလၢႆ ၸၢင်ၸႂ်ၵႂႃႇၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here