ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ႁိမ်း 4 ႁဵင် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပိူင်မၢႆမီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၺႃးထႆးတီႉၺွပ်းသူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽိတ်းပိူင်မၢႆမီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼႆသေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတီႉၺွပ်း သူင်ႇပွၵ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် ထႆး-မၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ ႁိမ်း 4 ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 01-09/07/2018 ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ပလိၵ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆးၽိတ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼၼ်ႉ တီႉလႆႈ ၽူႈၸၢႆး 2,480 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 1,511 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 3,991 ၵေႃႉ သေ သူင်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းမျႃႉဝတီႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇၼၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ၸီႉသင်ႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice ဝႃႈ “ ဢၼ်ပလိၵ်ႈထႆး ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း(လဝၵ) တင်း ပလိၵ်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ႁိမ်း 4 ႁဵင်ၵေႃႉ မႃးမွပ်ႈပၼ် တီႈပၢင်သဝ်းလႅၼ်လိၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းမျႃႉဝတီႇ” ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ဝၼ်းတီႈ 1 ၼႆႉၵႂႃႇ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽိတ်းမၢႆမီႈပိူင်ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး။ သင်ႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ၵူၼ်းႁဵတ်းမိူင်းထႆးၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇမၢပ်ႇမႂ်ငိုၼ်းသေ တေသူင်ႇတူဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းၽႂ် မၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တင်း မိူင်းထႆး လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ယူႇတီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႃႈ သင်တီႉၺွပ်းလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းတီႈမၼ်းၸိုင် ႁႂ်ႈၾၢႆႇၸဝ်ႈ ၵၢၼ်ၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်းပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈသူင်ႇပွၵ်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here