Monday, July 15, 2024

SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸုတ်ႇၽဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ်တူၵ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း 1 မိုၼ်ႇ သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 26/06/2018 ပဵၼ်ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။ လႆႈၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမႃႉ 5 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႈလမ်၊ ယႃႈၽိူၵ်ႇ လႄႈ ၶႃးၶူး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး။ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉလႆႈမႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတင်းမူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ SSPP/SSA ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းတီႈၼႂ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉဝႃႈ “ တွၼ်ႈ တႃႇၶူင်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ SSPP လႆႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်းယဵဝ်ႈ တီႈမိူင်းထႆးၼပ်ႉ ႁူဝ်ႁဵင်မၼ်းမႃး သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း သင်ၵူတ်ႇထတ်းၺႃးၵူၼ်းၵိၼ်ၵူၼ်းၶၢႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈတေပၼ်တူတ်ႈ တၢမ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်တၢင်းယၢမ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁႂ်ႈလီ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လၢတ်ႈဝႃႈ “ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႉလႆႈၼႂ်းပီ 2017-2018။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ တီႉလႆႈ 332 လိူင်ႈ။ ယႃႈလမ် ယႃႈၽိူၵ်ႇ တင်းမူတ်း 20 ၸွႆႉပၢႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမႃႉ 5 သႅၼ်မဵတ်ႉပၢႆ တင်း မူတ်းႁူမ်ႈၵၼ် တေတူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း 1 မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃးပၢႆ။ တီႈၼႂ်းပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈ မဝ်းၵမ်ႁဝ်းၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 2 ႁဵင်ပၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးယိူင်း ဢၢၼ်းဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းၵိၼ်ပေႃးတေ လူတ်းယွမ်းလူင်း။ ၼင်ႇႁိုဝ်ယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တေ ဢမ်ႇႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈ မႃးယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း ႁဝ်းၶႃႈတေဢမ်ႇပၼ်တၢမ်ႇသင် ႁဝ်း ၶႃႈ တေမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်ပၼ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်။ သင်ဢမ်ႇမႃးယွမ်းႁပ်ႉၽိတ်းသေၺႃးတီႉၺွပ်းၸိုင် တေပၼ် တၢမ်ႇ တႃႇမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ်။ သင်တီႉလႆႈၵူၼ်းၶၢႆၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇမႂ်ငိုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈၼိုင်ႈပီ တေပၼ်တၢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းထႅင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇပေၽုၵ်ႇ သူၼ်ၾိၼ်ႇ၊ ၵႃႉၶၢႆလႄႈ သူႇသမ်းၵိၼ်” ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းပင်ႊၵလႃႊၻဵတ်ႊသျ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် SSPP ၼႆႉ မီးႁူင်းႁဵတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆ လႄႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼႆႉ ယူႇတီႈၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမၢႆ 2 ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၶႅၼ်းတေႃႈသူင်ႇမႃးပၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်ၸီႉၸမ်ႈဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵတ်းယႃႈၼၼ်ႉသေၵမ်း။ တွၼ်ႈတႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၶဝ်သေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ႁဝ်း ၶႃႈမီးဝႆႉၸုမ်းမၼ်းယူႇၶႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မႃးလႆႈ ၼႆၸိုင် တၢမ်တူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ တေလူင်းပိုၼ်ႉ တီႈသေ သပ်းလႅင်းၼႄပၼ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသေ ၸီႉၼႄၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလွင်ႈတၢင်းမၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 1987။ ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၼႂ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၵၼ်မီးမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 31 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း