Wednesday, March 22, 2023

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် မဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်း RCSS တင်း SSPP

Must read

ဢိင်ၼိူဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼင်ႇၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေ တိူဝ်ႉၺႃးၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ မဵတ်ႉတႃႇထိုင်ယႃႇႁႂ်ႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/06/2018 သင်ၶၸဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႅမ်ႈလိၵ်ႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ငဝ်ႈငုၼ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ ဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇသုၶ ဢၼ်ၺႃးယိုဝ်း တီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်ပႅင်ႇဝႅၼ်ႈ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ သို်ၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း တၢင်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်၊ ထဵင်မေႃးၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်း၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း လွမ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈတႃႈၼမ်ႉ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇတူၼ်ၼိုင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဢၵ်ႉၵသေၼ ၵျွင်းလွႆလႅင် မိူင်းၵိုင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သင်ၶၼႃယၵ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယူႇတီႈၸုမ်းသင်ၶၸဝ်ႈတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ႁဝ်း ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇထိုင်တႄႉ တႆးတေႃႇတႆးၼင်ႇၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈ ၽိတ်းၵၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယိုဝ်းၵၼ်၊ ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးၼင်ႇၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃယိူၼ်ႉတေႃႇၵၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸၵ်း ၽူႈၶဵၼ် လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်၊ မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်လီလီ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်မဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈထိုင် ၸူးတီႈငဝ်ႈငုၼ်းတင်း 2 တီႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႃႇၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းသေ လႆႈပဵၼ်မႃးပၢင်တွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ် ပေႃးတိူဝ်ႉ သၢႆၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈတူၵ်းယၢင်ဢွၵ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးသင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ၼုင်ႈၽႃလိူင်ပႂ်ႉပႃးသႃသၼႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၽိတ်းလူင်ၽိတ်းလၢင်တႄႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇၼၼ်ႉယိၼ်းဝႃႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈ ႁၢမ်းငၢႆးဝႆႉဝႃႈ ၼႆသေတႃႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇတူၺ်း ဢမ်ႇႁၼ်မီး ထၢင်ႇတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းသေၾၢႆႇၾၢႆႇဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃပၼ်ယဝ်ႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်းမဵတ်ႉတႃႇယိုၼ်ႈထိုင်ထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃသႃ ၼင်ႇၵၼ်ယူႇ ႁႂ်ႈၵိုင်ႇၼင်ႇပဵၼ်ၽူႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမုင်ႈမွင်း ႁႂ်ႈၵိုင်ႇၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵႅတ်ႇ ၶႄဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽႃသႃ၊ သႃသၼႃႁႂ်ႈလႆႈၵတ်းယဵၼ်ႁိူဝ်ႈႁိူင်းပိူင်းသႂ်သေၵမ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃးၵေႃႈ ယႃႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇလီ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃသၼႃၵဝ်ႇသဝ်ႈဝဝ်းမွင်ၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်း မဵတ်ႉတႃႇၸူးထိုင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆးတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသၢင်ႇသုၶၼႆ့ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းမေႇထႃႇ ပႃႈၼၢႆးထွၼ်း ၸႃတိယူႇဝၢၼ်ႈပႅင်ႇဝႅၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း