ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ထုင်ႉမၢဝ်းပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း

299

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -