ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း ၼမ်ႉၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ထိုင် 5 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ်လၢႆးဝၼ်း တေႃႈထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ မၢင်တီႈၼမ်ႉပႆႇယွမ်းလူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်သီႇတႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ယွၼ်ႉၾူၼ် တူၵ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ ၼမ်ႉတႄႇထူမ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း။ ပဵၼ်ၼမ်ႉၼွင်ၼိမ်း တင်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ၼွင်းလူၼ်ႉၾင်ႇသေ ၼွင်းထူမ်ႈၼႂ်း ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ။ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လူင်းႁူင်းႁဵၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း။ မႅၼ်ႈၽွင်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈ ႁိူၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢိၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶမ်ႈၼမ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼႆႉ မၼ်းလႆၼွင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၸွမ်းတီႈၶူင်ႈ တီႈယၢၼ်း တီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၼမ်ႉတိုၵ်ႉၼွင်းယိုင်ႈဝႆႉယူႇ။ သဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈလူႉလႅဝ် လွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်သီႇတႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾူၼ်တိုၵ်ႉတူၵ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈယုၵ်ႉယၢၵ်းလႄႈ ၶႅၵ်ႉၶမ်ၼႂ်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶူးၼမ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁွင်ႈတၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ပီ မႃးၼႆႉ။ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းႁႃႇယႂ်ႇၵေႃႈ ၼမ်ႉလူၼ်ႉၾင်ႇသေ ထူမ်ႈဝဵင်းၽႂ်းၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here