ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ယင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ

ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ UN ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းတိုၵ်းမီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 30/05/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်  ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ယင်းတိုၵ်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၾိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်းယူႇ ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေၵိုတ်းၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၼႆသေ မိူဝ်ႈပီ 2012 ဝၢႆးပူၼ်ႉပၢၼ်သိုၵ်းၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်သိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶိုၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းၼႃႈသိုၵ်း ယင်းတိုၵ်းမီးသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဝိူဝ်ႊၸီႊၼီယိူဝ်ႊ ၵႅမ်ႊၿႃႊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇသူႈလူၺ်ႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ UN လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇမီးသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ပွႆႇတူဝ် သိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈယွၼ်းၶေႃႈမုလ်းၶဝ်ၵေႃႈ ၼၢၼ်းပၼ်ႁဝ်း။ တေလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၵၢၼ်ၵိုတ်းလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉၼိုၵ်းထိူင်းယူႇ ၊ လိူဝ်သေသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢင် ၸုမ်းၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵဵပ်းသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

UNၸီႉၸမ်ႈဝႆႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃးၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ထုၵ်ႇသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ။မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇႁူႉၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉယူႇ တီႈၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ် ။ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတေမီးမွၵ်ႈ 500,000 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

Photo: MGR Online

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here