ၶုၵ်းထူပ်း ၸဝ်ႈၸၢင်ႉ ယွင်ႁူၺ်ႈ

0

24 ၵျူႊလၢႆႊ 17 ထိုင်ၶွပ်ႈ ႁွပ်ႈတဵမ် 13 ပီၸဝ်ႈမိူဝ်းယၢၼ်
ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႈႁဵတ်းမႃး ႁဝ်းႁႃးႁုၼ်ႈသႅၼ်းပႃႈလင်
ယင်းတိုၵ်ႉတွင်းယမ် မုၼ်ၵုၼ်းၸဝ်ႈလိူဝ်တွၼ်း
ၽွင်းႁဝ်းၶၢတ်ႇတီႈမုင်းသွၼ်းႁူမ်ႈၵုမ်းႁူဝ် ပိူၼ်ႈႁိုဝ်ၶႂ်ႈမႃးၵူဝ်တႆးယွႆႈလၢႆၸုမ်း
မူတ်းသဵင်ႈလုမ်းလုမ်းတိုဝ်ႉတၢင်းပူၼ်ႉပႅတ်ႈၽိတ်းၽူၼ် မိူင်းဢူၼ်ယိင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း
ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီသၢဝ်းဢိတ်းၶွပ်ႈပေႃးထိုင် ႁဝ်းတိုၵ်ႉမုင်ႈမိုင်ယူႇၶၢင်ႈႁိမ်းတၢင်း
ယင်းပႆႇထိုင်တီႈဢၢင်ႈဢၢၼ်းယွတ်ႈယိူင်းမၢႆ တိုၵ်ႉမုင်ႈယင်းၵႆ ႁိမ်းၽိတ်ႇလႅၼ်လၢင်းလၢင်း
ယွၼ်ႉလွင်ႈသဵၼ်ႈသၢႆတၢင်းၶႂၢင်ၵိတ်ႇၶွင်ႈ လၢႆလွင်ႈသႅၼ်ပိူင်ယွႆႈၶၢတ်ႇယုင်ႈပဵၼ်ယွင်း
လိူတ်ႈႁၢၼ်ၼွင်းၶူင်းလူၼ်ႉထူမ်ႈၾင်ႇလဝ်တွင်ႈ
သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁူၼ်ႈဢူၼ်ပၼ်း ဝၼ်းဝၼ်းၶိုၼ်းၶိုၼ်းတိုၵ်ႉယွၼ်ႈငႃးႁူ
တိုၵ်ႉၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇၼုၵ်းထူတင်းလိူတ်ႈမဵၼ်ၶႅဝ်း လႅဝ်းႁဝ်းၵႃႈမၼ်ႈၶႂ်ႈၶူမ်းၽၢႆ မၢၵ်ႈၵွင်ႈပၢႆလုၵ်ႈမၼ်းလႅမ်လႅၼ်ႈမႃးဝႆး ၵႂၼ်းၾႆးသုမ်ႇမိုတ်ႈမူဝ်းဢိုမ်တိုမ်းတၼ် ၼႅတ်ႈတိုၼ်ႇပၢႆႈၽူင်ႉပႃးၵၼ်မိူဝ်းပၢႆႈၼွၼ်းႁႅမ်း
မူၵ်းယူႇတႂ်ႈပုမ်ႇယႃႈၽိူဝ်ၶႅမ်း ၼႂ်းထိူၼ်ႇတႂ်ႈမႆႉတူၼ်ႈလမ်းလူင် ၽႂ်တေမၵ်ႉၸူမ်းသူင် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၢၼ်တႆး
မၼ်းၵႅၼ်ႇၼပ်ႉထူၼ်ႈသႅၼ်ဝႆး ၸဝ်ႈသဵင်ႈငဝ်းမုၼ်
တိုဝ်ႉပွင်ႇတႃႈယၢမ်းၶုၼ်သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းမီး ႁႅင်းသူင်ႇယွၼ်ႈတမ်ဢီးၸၢင်ႈတေႁဵတ်းႁႂ်ႈတႆးၽွမ်ႉပဵင်းၵၼ်
ၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈပိုတ်ႇသၢင်ႈတၢင်းပၼ် တူဝ်ႈၵုမ်ႇလႆႈၸေးၵၼ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၵုမ်းငဝ်ႈတင်းပၢႆ
ယွၼ်းၵႃရဝ ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်တီႈတွင်းမၢႆ မိုဝ်ႉၶွပ်ႈထိုင်ဝၼ်း
24 ၵျူႊလၢႆႊၶွပ်ႈတဵမ်တၼ်း ဝၼ်းၸဝ်ႈသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈပွၼ်ႈသင်ႇ

“ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ ၵႆႉၸၢင်ႈပေႉတြႃး၊ ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်းဝႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းၼႆႉ မိူၼ်လွင်ႈမၢၵ်ႈတၢင်းမီးယဝ်ႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၶဵၼ်ႇသၢင်ႈပၼ်ႁႃဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈလိူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႇတႃႇသေႇ။
ၵွပ်ႈဝႃႈ လွင်ႈပိုင်ႈဢိင်ၸ်ႂယႂ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈပၢၵ်ႈဢွၵ်ႇပႅတ်ႈပၢႆးႁူႉပၢႆးပၺ်ၺႃၼၼ်ႉလႄႈ
လၢႆးၼူၵ်ႇ တိုဝ်တၼ် ၼင်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၼ်ၽႅဝ်တီႈၽႅဝ်တၢင်းလႆႈ”

မွၼ်းၶိူဝ်း

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here