Friday, March 1, 2024

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး လူႉသုမ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်

Must read

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵမ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉယႂ်ႇသုမ်းလူင် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး မၢင် ၸိူဝ်း ပေႃးပဵၼ်လူမ်း/ မဝ်းမိင်း ၵႂႃႇၵေႃႈမီး။  

ဝၼ်းတီႈ 2/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1:30 မူင်းထိုင် 4 မူင်း ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉသေ မႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လၢမ်းမႆႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း 80 ႁၢၼ်ႉ လူႉသုမ်း ၶၼ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်းမိုၼ်ႇသႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -
ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူဝ်ႈ 2/2/2024

ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၢၼ်ႉၶႃႈၼႆႉ ၶၢႆၶိူင်ႈႁဵတ်းႁၢင်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် သုမ်းၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 500 သႅၼ်ပျႃး။ မၢင်ႁၢၼ်ႉၼႆႉ သုမ်းၼမ်လိူဝ်ၶႃႈ။ မၢင်ၸိူဝ်း ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ။ မၢင်ၸိူဝ်း သွင်ႁဵင်သႅၼ်ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သေလၢႆတိူဝ်ႉၸႂ်ႉႁႅင်းဢေႃႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ။ တႃႇတေလႆႈပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႃး ၼႆႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ပီပၢႆသေ ၸင်ႇတေၸုၵ်းတင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးဢေႃႈ။ ၵမ်းၼႆႉ မႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်”- ဝႃႈၼႆ။

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇၼႂ်းၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတင်းဝႆ၊ ၽႃႈႁူမ်ႈ၊ ၽႃႈမၼ်ႈ၊ ၶိူင်ႈ ႁဵတ်းႁၢင်ႈ၊ ယဵပ်ႇၶူဝ်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ႁၢၼ်ႉၶမ်း၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵေႃႇသၢင်ႈလႄႈ ဢိၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆႁၢၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁွင်ႈၵဵပ်းၶူဝ်း (ၵူဝ်ႇတွင်ႇ) ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆ တင်းမူတ်း ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမီး 80 ႁၢၼ်ႉတဵမ် ၼႆယဝ်ႉ။

“ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ တင်းမူတ်းမႆႈၵႂႃႇ 80 ႁၢၼ်ႉ ဢၼ်လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လူႉသုမ်း ၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ သႅၼ်မၼ်းယဝ်ႉ ၼႆႉတႄႉ ပႆႇလႆႈၶေႃႈမုလ်းမၼ်း ႁၢၼ်ႉလႂ် လူႉသုမ်းၵႃႈႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ။ သွၼ်ႇတူၺ်းၶႃႈလႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈ ၽႅၼ်ႇၵူၺ်း 1 ႁၢၼ်ႉလႂ် ဢမ်ႇယွမ်း 1 ႁဵင်သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉ ဢေးလၢင်းမၼ်း။ မိူၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇ ယွမ်း 1,500 သႅၼ်ပျႃးယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တေၽႅဝ်လိူၼ်သီႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶူဝ်းၶၢႆလီၼႆသေ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶဝ် ၼႅတ်ႈသိုဝ်ႉၶူဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းႁၢၼ်ႉၽႂ်မၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်ဢေႃႈ ၼႆႉၵေႃႈ သုမ်းမူတ်း ၶႃႈ”- ၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇပၢင်ႇသၢႆး
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မိူဝ်ႈ 2/2/2024

ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 300 ပၢႆ ဢၼ်ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈၵႂႃႇသမ်ႉ 80 ႁၢၼ်ႉ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ် ၶၢႆၼႂ်း ၵၢတ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းမိူင်းထႆး၊ မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတေႃႉမႃးၶၢႆ။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၵမ်ႈၼမ် တေၸႂ်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ – ငိုၼ်းၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေၸုၵ်းလႆႈ ပိုတ်ႇမႃးႁၢၼ်ႉၶၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇငၢႆႈ မၢင်ၸိူဝ်း ပဵၼ်ၼီႈဝႆႉ တင်းၼမ် ယွၼ်ႉလႆႈသင်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်း ဢဝ်တီႈပိူၼ်ႈမႃးၶၢႆဝႆႉဢွၼ်တၢင်း ပေႃးလိူၼ်သဵင်ႈၸင်ႇၵႂႃႇသွၼ်ႇ ပၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉမၢင်ၸိူဝ်း ပေႃးပဵၼ်လူမ်းမဝ်းၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈၼႆႉသေ။ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလူး ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈသေ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ရူတ်ႉၵႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး လူႉ ၵွႆၼမ် ၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼႆႉ ၾႆးမႃးမႆႈၵၢတ်ႇထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ဢမ်ႇတုၵ်ႉၶလႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ ၾႆးဢမ်ႇတွၼ်ႉမႆႈမႃးၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ ၾႆးမႆႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈယဝ်ႉ တႄႇမႆႈၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၼႂ် 1 မူင်းၶိုင်ႈ ၸုမ်းၶႄၾႆးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈၶႄသေ ထိုင်မႃး 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၸင်ႇမွတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်း မိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈမူတ်း ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၵၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်လူႉ သုမ်းၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း