ပၢင်ၵုမ်လူင် JMC ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၸတ်းႁဵတ်းတီႈတႃႈၵုင်ႈ

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် Joint Monitoring Committee ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈ တႃႈၵုင်ႈ မီးလုၵ်ႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်း 100 ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 08-09/05/2018 ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် တီႈႁူင်းႁႅမ်း Lotte Hotel ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ ႁူမ်ႈဝၢင်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်းၼႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် JMC လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်း 2 ဝၼ်း။ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း JMC မူတ်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ။လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၼင်ႇႁိုဝ် တေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ တင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေလႆႈၶိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈတၢင်း ၼႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼႃႈၵၢၼ် JMC ႁဝ်းၶႃႈသေ ထုၵ်ႇလီလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်း မိူင်းထႅင်ႈတင်းၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် JMC ၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊၿိူဝ်ႊပီ 2015 ယူႇတီႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်းလွင်ႈၼႄၼမ်ႉၼႄတူဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ JICM တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ယူႇတီႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 8 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ JMC ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶွမ်ႊမတီႊ JMC ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ထႅင်ႈ 3 ၸၼ်ႉ၊ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် JMC-U၊ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S လႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ JMC-L ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉလုမ်းၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S ပဵၼ်တီႈၶူဝ်လမ်၊ JMC-L သမ်ႉ ပၵ်းဝႆႉတီႈလၢင်းၶိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here