ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း တူၵ်ႇတၵ်ႉမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တူၼ်ထူၼ်ႈ 9 မိူင်းထႆး သဵင်ႈမုၼ်ၼွၼ်းၽႄး လႄႈတေသၢင်းၵျူဝ်ႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26/10/2016

0

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၼႆႉ ပႃႇရမီႇမၼ်းၸဝ်ႈယႂ်ႇတႄႉတႄႉ။ ဝၼ်းၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၸတ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ယေႃးမုၼ်ၵူႈပီၵူႈပီ။ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းမၼ်းၸဝ်ႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 23 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25-26 ၼႆႉ ႁဝ်းသင်ႇႁႂ်ႈလူတ်းတုင်းၸၢတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းပၵ်းဝႆႉယူႇၵူႈတီႈတီႈ လူတ်းလူင်းၶိုင်ႈၼိုင်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁဝ်းသင်ႇဝႆႉၵူႈတီႈတီႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ႁၢင်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႃးဝႆႉၾၢႆႇၼႃႈပုတ်ႉထၽြႃးသေ ယွၼ်းသူးပၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ။

မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလီလူင်လိုမ်း မီးယူႇ 3 ပိူင်။

1.ႁႂ်ႈႁၵ်ႉသႃထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၾိင်ႈတိုၼ်းသၽႃႇဝ (ထမ်မၸႃတိ)။ သၽႃႇဝၼႆႉ ႁႂ်ႈၵိူတ်ႇမီးမႃးၼမ်ႉလီ လိၼ်လီ တီႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလီ။

2.ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းတိုဝ်းၵမ်လီ ၸရိယထမ်း၊ ယႃႇဝူၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႉလဵဝ်၊ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း။ တေတႅပ်းတတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉလီလီ၊ ဝူၼ်ႉႁႂ်ႈၸွတ်ႇၸေး။

3.မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶုၼ်လီ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းမီးၵုင်ႇမုၼ်ၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵုင်ႇမုၼ်ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း၊ တႆး ထႆး လၢဝ်း ႁဝ်းၶႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ၼႆ ၼႂ်းပိုၼ်းမၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈသိုပ်ႇတေႃႇသိုပ်ႇ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢဝ်ယုၵ်ႉယွင်ႈတၢင်ႇသုင် (ၵူဝ်းၵၢႆႇ)ဝႆႉ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတီႈတွင်း ၵူၼ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းလင်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၵူၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁူႉၸၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းတႆး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆးၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ်။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈပုတ်ႉထႁဝ်း။ ၸဝ်ႈပုတ်ႉထႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဝ်းယိပ်းတိုဝ်းမႃးႁဵင်ပီပၢႆ။ ၸဝ်ႈပုတ်ႉထ မီးမႃးယဝ်ႉသွင်ႁဵင်ပီပၢႆၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တႆးႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ပုတ်ႉထၸဝ်ႈၼႆႉ လႆႈႁဵင်ပီပၢႆ၊ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၼပ်ႉထိုဝ်သိလ်ႁႃႈသဵၼ်ႈ။ သိလ်ႁႃႈသဵၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလိုၵ်ႉလမ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းႁုၼ်ႈသႅၼ်းမႂ်ႇႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သိလ်ႁႃႈသဵၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပေႃးဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸဵမ်မိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဝႆႉလမ်ႇလွင်ႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here