ဝၼ်း May Day တႆးႁွတ်ႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းငၢၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်ယူႇသဝ်း

မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်၊ သုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ် ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 01/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:30 မူင်း ထိုင် 16:30 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်၊ ပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ႁႂ်ႈမေႃယူႇမေႃၵိၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး၊ ႁႂ်ႈမေႃလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ႁႂ်ႈမေႃထတ်းသၢင်ၶၢဝ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ လုမ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၼၼ်ႉ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးမင်းၵွၼ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၶဝ်လၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း၊ ၸၢႆးလတ်း တိုၼ်းၶိူဝ်းလွႆ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်၊ ၸၢႆးၼၼ်ႇတေႃး သၼ်လွႆတွၼ်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢွၼ်ၼၢမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။

ၸၢႆးလႅင်းပၢင်ႇ ၶမ်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းရယွင်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႂ် MOU ႁႅင်းၵၢၼ်ၼမ်းၶဝ်ႈ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢတ်ႉသပွတ်ႇ၊ လွင်ႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် Work Permit ၊ လွင်ႈပၢတ်ႉသ ပွတ်ႇ(CI) ယူႇလႆႈမိူင်းထႆး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ လွင်ႈပၢတ်ႉသပွတ်ႇ (PJ) ယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း၊ လွင်ႈပၢတ်ႉသပွတ်ႇ(PV) တႃႇဢႅဝ်ႇ မိူင်း။ လွင်ႈႁဵတ်းဝႂ်ၶပ်းၶီႇလူတ်ႉၵႃး/ လူတ်ႉၶိူင်ႈလႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈငိုၼ်းလိူၼ်ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉတဵမ်ထူၼ်ႈ၊ ပေႃႈလဵင်ႉမႄႈလဵင်ႉပေႉၵိၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ လွင်ႈႁူပ်ႉၽေး တီႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႄႈ တၢင်းၼွၵ်ႈ၊ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈ တၢင်းႁူႉၵၼ် လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ ယႃႇယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်၊ လွင်ႈၽိတ်း ၽႅၵ်ႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ၊ လွင်ႈဢဝ်တၢင်းႁူႉမေႃၼႂ်းမိူင်းပိူၼ်ႈသေ ႁႂ်ႈမိူဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၼႃႈ ၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈ ယႃႇပေႉၵိၼ်ၵၼ် ယႃႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉသႄႉသွမ်းၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈမေႃတိုတ်ႉတၢႆးၵၼ်ၸုင် ၸၼ်ၵၼ် ၸဵမ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၼႂ်းဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2018 ၼႆႉသေ သင်ဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး တေႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈပၼ်ဝႆႉႁူဝ်ၶေႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ၾၢႆႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေၸၢင်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် မႃးသပ်းလႅင်းၼႄပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here