Thursday, June 20, 2024

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

Must read

ဝၢႆးသေမိူင်းထႆးလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14  လိူၼ်မေႊၼႆႉယဝ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆ (ၵလၢဝ်ႉၵလႆႊ) လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 151 တီႈ ပိူဝ်ႈထႆး(ၽိူဝ်ႉထႆး) လႆႈ 141 တၢမ်လူင်းမႃး ပႃႊတီႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢၼ်လႆႈတီႈၼင်ႈ ဢမ်ႇထိုင် 10 ။ မၢင်ပႃႇတီႇၵေႃႈ 5-6 တီႈၼင်ႈ၊ မၢင်ပႃႇတီႇလႆႈ တီႈၼင်ႈ သွင်တီႈၼင်ႈၵူၺ်း။      ၾၢႆႇသၢၼ်ၶတ်းၵဝ်ႇ လႄႈပႃႇတီႈမႂ်ႇ ႁိုဝ် (ၾၢႆႇၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊ)။ တၢင်းၾၢႆႇဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ၾၢႆႇဢၼ်မီးလၵ်းၼမ်း (ႁၵ်ႉသႃပႂ်ႉပႃးၸၢတ်ႈ) 3-4 ပႃႇတီႈ လႆႈတီႈၼင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း ဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈၽူႈတႅၼ်းၼႂ်းသၽႃး ၵူၼ်းမိူင်း 500 တီႈၼင်ႈ။

ပႃႇတီႇဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းထႆး

ၵွႆးၵႃႈ ၼႂ်းပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ပီ 2017 ၼၼ်ႉ လႆႈတႅင်ႇတင်ႈသၽႃးၼိူဝ်မႃးထႅင်ႈသၽႃးၼိုင်ႈ မီးၽူႈၶဝ်ႈပႃး 250 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ တင်း 2 သၽႃး တေလႆႈမီးသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 500 ၵေႃႉလႄႈ သၽႃးၼိူဝ် 250 ၵေႃႉ တင်းမူတ်း ပဵၼ် 750 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈတႃႇတေလိူၵ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလိူၵ်ႈတင်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းသၽႃးတင်းမူတ်း 500 ၵေႃႉၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇၶတ်းၶၢၼ်ႉ(သၢၼ်ၶတ်း)(ၾၢႆႇၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႇ) ပူၼ်ႉမႃး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တႃႇၵေႃႇတင်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁုပ်ႈႁူမ်ႈသဵင်ၶွၼ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်မီးယူႇ 312 သဵင်ၵွႆး ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၶိုင်ႈလိူဝ် 375 သဵင် ၼႂ်း750 သဵင်တင်း 2သၽႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈႁႃသဵင်ၵမ်ႉထႅမ်ယူၵ်ႉမိုဝ်းပၼ်။

ၾၢႆႇသၽႃးၼိူဝ် ဢၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်တႅင်ႇတင်ႈမႃး 250 သဵင်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈ တႅင်ႇတင်ႈမႃး လႄႈ တေဢမ်ႇယွမ်းယူၵ်ႉမိုဝ်းပၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ႁၼ်ငဝ်းလၢႆးၼင်ႇၼႆ။ ၵွႆးမီးဝၢင်ႇသူၼ်ႇ မွၵ်ႈ 10-20 ၵွႆး ၵွပ်ႈၼႆတႃႇတေတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ မီးပၼ်ႁႃဝႆႉယူႇ။

တႃႇႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းသၽႃးၼိူဝ် ယူၵ်ႉမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽိထႃႊ လိမ်ႉၸရိူၼ်ႊရတ်ႉၼ (ပႃႇတီႇ ၵၢဝ်ႉၵႆ) လၢႆၾၢႆႇၵေႃႈတုၵ်းယွၼ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 14 လၢၼ်ႉသဵင်ပၢႆ ဝၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈတုၵ်းႁႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ လႃႇပွင်ႉ ၵိၼ်ငိုၼ်းၽႃႊသီ(ၶွၼ်ႇ)ၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယူႇၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႆ လၢႆသမ်ႇသႅၼ်ပိူင်။ ၵူၼ်းမိူင်း 14 လၢၼ်ႉပၢႆ လိူၵ်ႈပႃႇတီႇၵၢဝ်ႉၵႆၶဝ်ႈမႃး သၽႃးၼိူဝ် 250 ၵေႃႉသမ်ႉမႃးလူမ်ႉပိၼ်ႈ ပႅတ်ႈ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ်တေႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈႁဵတ်းသင်  ၸိုင်သူဢမ်ႇလိူၵ်ႈၵွႆးသူ ၼႆလႃႇပွင်ႉ တဵမ်ၵႂႃႇၼႂ်း သိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်း Social Media။

ဢိင်လူၺ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၵမ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃမႃးယၢဝ်းၼၢၼ်း ထိုင် 9 ပီ ဝၢႆးပရႃႊယုတ်းထ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ(ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၽွင်းၵၢၼ်တပ်ႉၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းထႆး) ၶဝ်ႈယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်း တီႈ 22 လိူၼ်မေႊၵေႃႈ သိၵ်ႇပႅတ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉ တိုဝ်းယူႇၼၼ်ႉသေ ပူတ်းၽႃႈတၢင်းၽိတ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ (တေဢမ်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းၽိတ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၵၢၼ်ယိုတ်ဢမ်း ၼၢၸ်ႈၵမ်းၼႆႉ) လႄႈ တင်ႈတူဝ်ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈ ထႆးယဝ်ႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိုင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ဢၼ်ႁဵၵ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ပိုင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 2017။

ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆၾၢႆႇၶႂ်ႈၶိုၼ်းမႄႈလၢႆႈလွင်ႈပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမႂ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇမႃးၵႄႈလိတ်ႈ ပိူင်ပိုင်းမိူင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊတဵမ်ဝႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီတိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးသူၼ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း တဵင်ႈထမ်းလႄႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမိုၼ်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ၸင်ႇမီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇမႃးလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 24 ၼၼ်ႉ 75.2 % ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၸိူဝ်းပဵၼ်မႅင်းမူၼ်းၶဵဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇ ဢႅဝ်ႇၶွၵ်းၶႄႇၶုတ်းၵုၺ်ႉႁႃဢဝ် ပၼ်ႁႃ တၢင်းၽိတ်း ၵၢၼ်ၽိတ်း မႃးယိုၼ်ႈလိူင်ႈတေႃႇ ၸုမ်းၶပ်းၶိုင်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈပၼ်တၢင်းၽိတ်း ႁႂ်ႈပၼ် တူတ်ႈၽိတ်း ၾၢႆႇၵူႈၶႅင်ႇ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၾၢႆႇၶၢၼ်ႉၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁူမ်ႈၶွၼ်ႈသဵင်ၵၼ်လႆႈ 312 သဵင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၽူႈဢမ်ႇဝင်လီ သႂ်ႇႁၢႆႉ ပွႆႇၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇႁူႉၶၢဝ်ႇတႄႉ ႁိုဝ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်း ဝႃႈ ပႃႇတီႇပိူဝ်ႈထႆး ဢၼ်ပဵၼ်တီႈ 2 လႆႈသဵင် 141 ၶဝ်ႈသၽႃး ၼၼ်ႉ မီးၸႂ်ဝၢင်းၽႅၼ် တေႁၵ်းလင်ၵၼ် တေပွႆႇၽႃႈၵၼ်တေယႃႉပႅတ်ႈလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ MOU ဢၼ်လႆႈလူင်း လၢႆးမိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 မေႊပူၼ်ႉမႃးဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇ ၸပ်းမိုဝ်းထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈသေတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းႁူင်ၵႂႃႇသဵင်ႈ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃသဵင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ တင်းသွင်ပႃႇတီႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တိုၼ်းတေဢမ်ႇၸပ်း မိုဝ်း ဢမ်ႇတင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵဝ်ႇၶွင်ပႃႇတီႇ “ရူမ်ႊထႆးသရၢင်ႉၶျၢတ်ႉ” ႁူမ်ႈထႆးသၢင်ႈၸၢတ်ႈ ၶွင်လုင်းတူႇ လႄႈ “ၽရင်ႊပရႃႊၶျႃႊရတ်ႉ” ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်း ၶွင်လုင်းပွမ်ႉ ဢင်ႈဝႃႈ 2 လုင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဢမ်ႇဝႃႈၾၢႆႇလႂ်ၵေႃႈလီသင်ဝႃႈၽႃႈမိုဝ်းၵၼ်သေဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸိုင် တၵ်းတေလႆႈၵႂႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းလုင်းလႂ် လုင်းၼိုင်ႈလႄႈ တေထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႃႇ သႄႉၼႄးၵွႆးပႆႇပေႃး ထႅင်ႈ 4 ပီတၢင်းၼႃႈမႃး မီးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၸိုင် ပႃႇတီႇၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၵူၼ်းမိူင်းပွႆႇပႅတ်ႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇလိူၵ်ႈ ၵွပ်ႈလႆႈပၼ်ၵတိတီႈၵူၼ်းမိူင်းမႃးဝႃႈ တေဢမ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇယိုတ်းဢမ်းၼၢၸ်ႈ။

တေႃႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၸုမ်းၸတ်းၵၢၼ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၼႆႉ ၽႂ်လိူၵ်ႈလႆႈပႆႇလႆႈ ယင်းပႆႇမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူဝ်ႈသဵင် 312 သဵင်ပႆႇပေႃးၼၼ်ႉ တေမီးပႃႇတီႇလႂ်မႃး ထႅမ်ပၼ်သဵင် သၽႃးၼိူဝ်သမ်ႉတေမီးလၢႆသဵင်မႃးယူၵ်ႉမိုဝ်းႁပ်ႉႁွင်းပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈသဵင် 375 သဵင် ဢၼ်ၶၢတ်ႇယူႇ 64 သဵင်။ သင်ဝႃႈသဵင်ဢမ်ႇထိုင် 375 သဵင်ၸိုင်တေႁဵတ်းႁိုဝ် တေပဵၼ်ႁိုဝ်။

ပေႃးၸွမ်းလၵ်းပိူင်ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိမ်ယဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ပဵၼ်ၻီႊမွၵ်ႉၶရေႊသီႊတဵမ်ဝႂ်ၸိုင် ၼႂ်းၽူႈတႅၼ်း 500 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ မီးပႃႊတီႈလဵဝ်လႆႈသဵင်ၶိုင်ႈလိူဝ် 251 ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆပႃႇတီႇႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၽူႈတႅၼ်း 251 ၵေႃႈ ၵေႃႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈယဝ်ႉ။

မွၼ်းၶိူဝ်း

20230530

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း