Tuesday, March 21, 2023

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တြႃးပၼ် ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ။

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် လွႆတႆးလႅင်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင် လွႆတႆးလႅင်း

ၵူၼ်းမိူင်း တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵျွႃႉႁွတ်ႈ ထိုင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသေ မႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်ၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ။ လႄႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 15 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈပေႃႈတေမႅတ်ႉတႃႇတြႃးပၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ပေႃးလူႇတၢၼ်းယၢတ်ႇ ၼမ်ႉ တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၸဝ်ႈၸင်ႇတေၵျွႃႉ မိူဝ်းတၢင်းမိူင်းထႆးသေ တေသိုပ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတၢင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 13/3/2023 ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃး ဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၊ ၵႂႃႇၵိင်းတီႈၼၼ်ႈ ၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14 ၸဝ်ႈၸင်ႇယေႃးမုၼ် ႁွတ်ႈထိုင်ၵႂႃႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆး လႅင်း။ ယူႇတီႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းတွၼ်ႈ။

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶူးဝႃးၸဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇၵဵင်းမႆႇ ၸဝ်ႈၼိုင်ႈတၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉသ်ပုၵ်ႉ မၼ်း ဝၼ်းတီႈ 14/03/2023 ဝႃႈ – ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် လွႆသၵဵတ်း မိူင်းၵဵင်းမႆႇ၊ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပႃးၸဵမ်ပလိၵ်ႈတမ်ႇၼူတ်ႇ ပႂ်ႉဝႆႉသႃ ၊ တၵ်ႉၵႃႇပိုၼ်ႉတီႈလူႇတၼ်းတီႈလိၼ် တႃႇ 6 ႁႆႈ ႁႂ်ႈၶူးဝႃးၸဝ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထမ်းတြႃး – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ႁၢင်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယၢတ်ႇၼမ်ႉတီႈလိၼ် ဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ယူႇဝဵင်းလွႆသၵဵတ်ႇ မိူင်းၵဵင်းမႆႇ လူႇတၢၼ်းတီႈလိၼ် 6 ႁႆႈ

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီ 2023 ဝၢႆးသေ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် သူႇၸႂ်း မႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းၵဵင်းႁၢႆး – ၵဵင်းမႆႇ – လမ်းပၢင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၸဝ်ႈသိုပ်ႇယေႃးမုၼ် ပူၼ်ႉၵႂႃႇမႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ပၼ် တီႈၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း မၢႆ (1) RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လႆႈယေႃးမုၼ် မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃး ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ (4) မိူင်းလႃး (NDAA) ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ၶပ်ႉမၢႆ ၶၢဝ်းတၢင်းၸဝ်ႈတႄႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1-2/3/2023 ၸဝ်ႈလႆႈမိူဝ်း မႅတ်ႉတႃႇထမ်းပၼ် တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းလႃး။ ဝၼ်းတီႈ 3-5/3/2023 သမ်ႉ မိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇထမ်း တီႈဝၢၼ်ႈမွၼ်ႈ ပၢင်ၼၢဝ်။ ဝၼ်းတီႈ 6-8/3/2023 ၸဝ်ႈၶဝ်ႈထမ်ႈ တီႈမိူင်းၶၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 9 ဢွၵ်ႇထမ်ႈမႃးသေ ပူၼ်ႉမိူဝ်းမႅတ်ႉတႃႇတြႃး တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိၵ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသေႃ၊ ဝၢၼ်ႈသၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈၵဵင်းၶင် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 10 ယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၸဝ်ႈလုၵ်ႉဝဵင်းမိူင်းလႃးသေ ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵဵၵ်ႉတႃႈပိင်း – ၵဵင်းတုင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း