Wednesday, March 22, 2023

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15

Must read

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈ ၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ Sao Thusandi Leadership Award တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2022 ။

ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ်
Photo by – CBY/ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸယ ထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃႇလ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသု ၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15

ဝၼ်းတီႈ 1-2/3/2023 သင်ၶၸဝ်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ပၼ် ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃႇလ (M.A Sri Lanka) ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ (CBY) ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15 ဢၼ်ယူႇတီႈ ၶွမ်ႊပၼီႊမွပ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း မွပ်ႈ ယိုၼ်ႈထိုင် ။ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းထမ်းၶမ်း CBY ဝၢၼ်ႈၼွင်ပၢင်ႇ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႈမုင်ႈမွင်းမႃးသေပွၵ်ႈ ၸူမ်းသိူဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇဢွၼ်ႇ လႆႈမႃးယူႇပၢင်လူင်၊ လွႆၵေႃႇ၊ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ၊ မၼ်းတလေး၊ တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈ ဢွၼ်ၸဝ်ႈ သၢင်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃး။ ဝၢႆးၸဝ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ မႃး ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈ ပူင်သွၼ်ပၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းသေဢမ်ႇၵႃး သွၼ်ပၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း။ ပိုတ်ႇသွၼ်ၵိဝ်ႇသိၼ်ႇ (ကျူရှင်) လႄႈ ပၢင်သွၼ် ဢင်းၵိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2019 ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း CBY လႆႈတူင်ႉၼိုင်ပူၵ်းပွင်မႃး တႃႇသင်ၶ၊ တၵ်ႉၵႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။ ဢိင်ၼိူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လႆႈသူးၼႆႉၶႃႈယူဝ်ႉထၢင်ႇတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/12/2019 ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉ ၼိုင် ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမႃး လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးမွၵ်ႈ 800 ၵေႃႉ။ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇတႄႉ ၽိုၵ်း ၽွၼ်ႉပၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးယဵပ်ႉၶူဝ်းၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ၊ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတႃႇတေၵႂႃႇၶိုၼ်ႈၾၢႆႇမေႃယႃ၊ ၸၼ်ႉ ၸွမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မီး 180 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ယွင်းၵုင်ႇယေႃးမုၼ်
Photo by – CBY/ ပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸယ ထမ်ႇမႃႇ ၽိပႃႇလ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉထူၼ်ႈ 15

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ မိူင်းယဵၼ်၊ ၼမ်ႉတူႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉ၊ ၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ တၢင်ႉယၢၼ်း။ ၵုၼ်ႁဵင်၊ ၵႃလီႉ၊ တူၼ်ႈတီး၊ မိူင်းပွၼ်၊ လွႆလႅမ်၊ ၵေးသီး၊ မိူင်းၼၢင်း၊ မိူင်းၼွင်လႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁူင်း ႁဵၼ်းပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ၼႆႉ ၵေႃႇတင်ႈမႃး မိူဝ်ႈပီ 2011 ။ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ထိုင်မႃး ပီ 2019 ၼႆႉ လႆႈၵိုတ်းယင်ႉၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20/12/2019 ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူး ဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလ မႃးႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်း ႁဵၼ်းသေ သိုပ်ႇပူၵ်းပွင်မႃးၶိုၼ်းႁၢၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယမ်းလဵဝ်။

ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢင်းၵႃႇလိင်ႇ (လူႉသဵင်ႈယဝ်ႉ) လႄႈ မႄႈသမ်ႉ ပႃႈၸၢင်း ၼၢင်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈမီးဢႃယု 35 ပီ ဝႃႇသႃ 16 ဝႃႇ။ မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ် 5 ၵေႃႉ ၸဝ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈ 3 ။ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၸီးၸေႃႉ ဢိူင်ႇၼႃးပွႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

သူးၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ (Sao Thusandi Leadership Award) ပဵၼ်သူးဢၼ်ၸဝ်ႈမႄႈ ဢိင်းငႄး သိူဝ်ႊၵျႅၼ်ႉ (Inge Sargent) ႁွင်ႉၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉဢၼ်ယၢမ်ႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၼၢင်းၶၢင်းႁူဝ် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸဝ်ႈၾႃႉ လူင် ၸဝ်ႈၵျႃႇသႅင် ၼၼ်ႉမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်။ သူးၼႆႉတႄႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃး မိူဝ်ႈပီ 2008 ။ ယုၵ်ႉယွင်ႈ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တႃႇတူင်ႇဝူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ တူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ တီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊလႄႈ ပႅင်း မႅပ်ႇႁၵ်ႉသႃသုၼ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၽူႈထုၵ်ႇလိူၵ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵိုင်ႇလႆႈႁပ်ႉသူးၼႆႉ တေလႆႈ ႁပ်ႉငိုၼ်းသူး ရၢင်းဝလ်း 4,000 တေႃႇလႃႇ(USD)။

ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝလ်ႊၸဝ်ႈသုၸၼ်ႇတီႇ ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2008 ပဵၼ်ၸၢႆးၽူးမိူင်း၊ ပီ 2009 ၸၢႆးသႅင်ၽၼ်း၊ 2010 ၼၢင်းမွၼ်းၵဵင်၊ 2011 မေႃယႃ ၸၢႆးပေႇတႃႉ၊ 2012 ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း၊ 2013 ၸၢႆးသၢမ်ၾူၼ်သႅင်၊ 2014 မေႃယႃၼၢင်းလႃႈ၊ 2015 ၼၢင်းၼူၼ်းႁွမ်၊ 2016 ၸၢႆးသူႉ၊ 2017 ၸၢႆးသီၶိူဝ်း(သဵင်ႈ)၊ 2018 ၸၢႆးၵွၼ်းသႅင်၊ 2019 ၸဝ်ႈ ၶူးမိင်ႇတၵ၊ 2020 ၶူးသွၼ်ၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း၊ ပီ 2021 သမ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊပတီႊဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူးလႄႈ ပဵၼ်ၽႂ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပီ 2022 ၼႆႉတႄႉၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶူးဢေႃးၸေႇယ ထမ်ႇမႃႇၽိပႃႇလ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ CBY ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း