တေဢဝ်တၢင်းႁၵ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?

0

“ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ” ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈႁဝ်းၶဝ်ၶေႃႈၼႆႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈပၼ်တၢင်းႁူႉ၊ ၼႂ်းပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းလႄႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈၼႂ်းလၢႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၵၼ်မႃးၵႂၢမ်းသိုပ်ႇၵႂၢမ်း လိၵ်ႈသိုပ်ႇလိၵ်ႈယူႇ။ မိူဝ်ႈမႃးၼိူင်းတူၺ်းၵၼ်တင်း ဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉလႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းၵမ်မၼ်ႈယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁၢင်ႈၶႂ်ႈဢေႇလိူဝ်သေၽူႈလၢတ်ႈလႄႈၽူႈတႅမ်ႈၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ။ ပေႃးႁႂ်ႈမၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတိူဝ်ႉယမ်တႄႉ တင်းလၢတ်ႈတင်းတိုဝ်းၵမ်လူဝ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈၸမ်တေဢွၵ်ႇဝႃႇထႅင်ႈမွၵ်ႈသၢမ်သီႇဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၽူႈ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း-ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈသေတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶဝ်ဝႃႈ “ဝၢႆးဢွၵ်ႇဝႃႇပီၼႆႉ ယွၼ်းသူး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်သၢဝ်တႆး လႅၼ်ႈၸွမ်းမၢဝ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းသေၵမ်း”ၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၽူႈၸိူဝ်းလႆႈလူဢၢၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၼ်ၶေႃႈထုၵ်ႇၸႂ်၊ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပေႃးမိူဝ်ယူႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉတင်းၼမ်။ ၶွင်လၵ်း မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၢင်းသၢဝ်လဝ်းမွၵ်ႇၵွၼ်တႆး လႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈမႃးပိတ်းၵႂႃႇၼမ်တႄႉၼင်ႇဝႃႈတႄႉလူး။

ယူႇတီႈပဵၼ်ၽူႈၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း-ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႂ်ၵေႃႈလွမ်လွမ် ယွၼ်းသူးယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ “ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်သၢဝ်တႆးၵႂႃႇၸွမ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈသေၵမ်း” “ယႃႇပေႁႂ်ႈမီးထႅင်ႈသေပၢၼ်သေပွၵ်ႈသေၵမ်း” ၼႆၸိူင်ႉၼင်ႇၸိူဝ်းၶဝ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းယွၼ်းသူးၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈပဵၼ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၽူႈယွၼ်းယဝ်ႉ။ ဢွၵ်ႇဝႃႇယဝ်ႉ မွၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်ႁွႆႈၸွမ်းၶဵင်ႇတၢင်ႇပုတ်ႈၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇတၼ်ႈၼဝ်ႈ ပေႃးလႆႈႁၼ်ၽူႈၼၢင်းသၢဝ်မွၵ်ႇၵွၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၵႂႃႇၼႂ်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉယိုင်?၊ တေၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်ၼေႃႈ။

တၢင်းယွၼ်းသူး ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼင်ႇယွၼ်းသူးၵေႃႈတိူင်းမၼ်းလႃႈ!၊ ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း”တိူင်းမၼ်းလႃႈ” ဢၼ်ၶူးၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇၸႂ်သေတေသိုပ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉၵႂႃႇ ယႃႇႁႂ်ႈမီးမႃးထႅင်ႈၵေႃႉသွင်၊ ၵေႃႉသၢမ်၊ ၵေႃႉသီႇ ၸဵမ်ၵႂႃႇယူႇ။ လိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယိူင်းၸူးလႄႈၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင်ၸိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်မီးယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ဢၼ်ဢၢၼ်းတေယၢင်ႈၸွမ်းမၢဝ်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈ၊ ဢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝႃႇသၢမ်လိူၼ်ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။

သင်တေလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉၼႆႉဢမ်ႇမီးတႃလူး၊ ဢဝ်ၼမ်ႉယၢတ်ႇပၼ်ဢွၼ်ဝႃႈၵူၺ်းဢိူဝ်ႈ။ ထိူၵ်ႈၽႂ်ၵေႃႈဢဝ်မၼ်းၼႃႇ။ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၼၵ်းႁူဝ်သူႁႃႉ။ ဢမ်ႇၼၼ်သင်တေဝႃႈၼႆ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵဝ်ဢိူဝ်ႈ။ ၵဝ်မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈလႆႈၵေႃႉၵူႈၵဝ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵဝ်မီးဢိူဝ်ႈ။ ၽူႈလႂ်ၽႂ်တိုၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇမႃးႁၢမ်ႈမႃးသီးၵဝ်။

မီးယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေပဵၼ်ၵေႃႉမၢႆသွင်မၢႆသၢမ်မၢႆသီႇ တႃႇၼႂ်းပီၼႆႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၸူဝ်ႈပႆႇဢဝ်တၢင်းႁၵ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇ၊ ဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း တၢင်ႇသီႈမွမ်ႈၸွမ်ႁူဝ် လပ်းႁူလပ်းတႃၸွမ်းမၢဝ်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ၊ ၸူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်ၵေႃႉမၢႆသွင်၊ မၢႆသၢမ်၊ မၢႆသီႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈထၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၶိုၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတူၺ်းလီလီတူၺ်းယူႇ။

1. တၢင်းႁၵ်ႉၵဝ်ၼိူဝ်မႄႈမိူင်းတႆး၊ ၼိူဝ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ၊ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းၵဝ်လႄႈၼိူဝ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၵဝ်ၼႆႉ ဢၼ်လႂ်ယႂ်ႇလိူဝ်။

2. တေလတ်းၽၢၼ်ႇၶေႃႈသေႉၼႄးၽူႈ ၸိူဝ်ႉမူင်ႈၵေႃႈမူင်ႈပႅင်း-ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵေႃႈမႅင်းႁၵ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ယၢင်ႈၸွမ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵဝ်ပေႉၸႂ်တႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်။

3. တႃႇၶဝ်ႈၼႂ်းသဵၼ်ႈၽူႈႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵဝ်ၼၼ်ႉ ၵဝ်ၽွမ်ႉတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်။

4. ၵဝ်တေဢၢၼ်းပဵၼ်ၽူႈႁၵ်းလင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်းၶိူဝ်းၵဝ်တႄႉယူႇႁိုဝ်။

5. တႃႇတေပဵၼ်ၼွၼ်ၼႂ်းၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၵ်းၸႂ်သင်တႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်။

6. ၵေႃႉၵူႈၵဝ်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵဝ်ၵႃႈႁိုဝ်။

7. ၵေႃႉၵူႈၵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢၢၼ်းပႅတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမၼ်းသေ မႃးႁဵတ်းပၼ်ၽွၼ်းလီမႄႈမိူင်းတႆးဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈတဵမ်ႁူၵ်ႇပၢၵ်ႇမၼ်းတႄႉယူႇႁိုဝ်။

8. တေဢၢၼ်းဢဝ်မၢဝ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်။

9. သင်ၵဝ်ဢမ်ႇဢဝ်မၢဝ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းသေ သမ်ႉဢဝ်မၢဝ်ႇတႆးလူး တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ တေပဵၼ်သင်လူင်လၢင်။

တိူၵ်ႈတီႈဝႃႈထတ်းသၢင်တူၺ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ တိုၼ်းဝႃႈယႃႇၸူႇႁူဝ်ၸႂ်ၵူၺ်း၊ တေဢၢၼ်းပဵၼ်ၵေႃႉမၢႆသွင်၊ မၢႆသၢမ်၊ မၢႆသီႇ ၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းမီးၼၼ်ႉတႄႉယူႇၼႆၸိုင် ၸူဝ်ႇပႆႇတၼ်းလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼိူဝ်ဝၢင်ၸေႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵိုင်ႇလီဝူၼ်ႉတူၺ်းဝႃႈ “ယွၼ်ႉသင်” ႁဵတ်းသင်” “ၵဝ်တေဢဝ်တၢင်းႁၵ်ႉ ပဵၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ၵၢၼ်ပႂ်ႉပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႄႉယဝ်ႉႁိုဝ်?” ၼႆယူႇယူဝ်ႉၼေႃႈ။

မိူင်းၶုၼ်

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here