Thursday, June 20, 2024

ၸဝ်ႈဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ပဵၼ်ၼီႈၼမ် လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းတၢင်ႇတီႈသေ သူင်ႇတႅၼ်းၼီႈ

Must read

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ၸင်ႇႁႃလႆႈၶၢႆဢွႆႈၶိုၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီမႃးၼႆႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွတ်ႇ ၊ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈသေ သူင်ႇငိုၼ်းမႃးတႅၼ်းၼီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

Image: SHAN/ ဢွႆႈဢၼ်လႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း 23/5/2021

တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/4/2020 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/1/2023 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီပၢႆမႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉ သင်ႇပိၵ်ႉၽၵ်းတူမိူင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပႅတ်ႈမူတ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉသူင်ႇၸူးမိူင်းၶႄႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်သုမ်း မၢင်ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼီႈ ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလႅၼ်တႆး – ၶႄႇ/ ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၼမ် တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃငိုၼ်းသူင်ႇမႃးလူမ်ႇၼီႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသူၼ် ထုင်ႉမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈသုမ်းယွၼ်ႉဢွႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 100 သႅၼ်။ တင်းမူတ်းႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းသူၼ် 6 ဢေႊၶိူဝ်ႊ။ တေႃႈလဵဝ် သၢႆႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 40 သႅၼ် ၵိုတ်း 60 သႅၼ်ပျႃး။ ယွၼ်ႉႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၵႃႈၸရိတ်ႈဝႆႉမူတ်းလႄႈ ထိုင်ႁဝ်းၶႃႈ တေႃႉဢွႆႈထိုင်ၽၵ်းတူမိူင်းၶႄႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်တေႃႉသူင်ႇၸူးလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈထွၵ်ႇပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉမၢဝ်း ။ ၸဝ်ႈသူၼ် မၢင်ၸိူဝ်း သုမ်းၼမ်လိူဝ်ႁဝ်းသေ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းၵေႃႈတေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇဢွႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈလႄႈ တႃႇၽုၵ်ႇဢွႆႈပီၼႆႉ လႆႈၵူႈယိုမ်တီႈပေႃႈလဵင်ႉ လၢဝ်းပၢၼ်းဝႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်ထိုင်ၶၢဝ်းၶၢႆဢွႆႈ ၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်း၊ ၸဝ်ႈသူၼ် ပဵၼ်ၼီႈၼမ် သၢႆႈတႅၼ်းၼီႈၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇ ထိုင်တီႈလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး၊ လၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ပၢင်သၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၽူႈယိင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီႈဢၢႆႈၶႃႈၼႆႉ သုမ်းၸွမ်းဢွႆႈၼႆႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တၢင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ပုၼ်ႉသေ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ်သူင်ႇ ငိုၼ်းမႃး သၢႆႈၼီႈႁဵတ်းၼႆ။ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းၼမ် သၢႆႈၼီႈဢမ်ႇ ၵုမ်ႇ။ ပီႈၼွင်ႉၶႃႈႁဝ်း ထႅင်ႈၵေႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ တေၶိုင်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းမိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ တႃႇတေသူင်ႇငိုၼ်း မႃးသၢႆႈ ၼီႈၼႆႉ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ပဵၼ်ၼီႈၵၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇပၼ်ၵႃႈၸၢၵ်ႈ၊ ၵႃႈၸရိတ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ႁႅင်းၵူၼ်း၊ ၵႃႈတႅပ်း ဢွႆႈ/ လိတ်ႉ၊ မၢတ်ႉ၊ ၵႃႈၵႃး တေႃႉသူင်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼၼ်ႉမႃး တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ႁပ်ႉသိုဝ်ႉဢွႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၶၼ်သုင်။ ဢမ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇ 2 ပီယဝ်ႉလႄႈ ပီၼႆႉ ဢွႆႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၼၵ်း ၊ ၸဝ်ႈသူၼ်ဢွႆႈဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်း။

“တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼႆႉမႃး လၢဝ်းပၢၼ်းၶႄႇၶဝ် ၸၢႆႇပၼ်ၵႃႈဢွႆႈမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ငိုၼ်းဢၼ် ၶဝ် ၸၢႆႇ မႃးပၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉသုမ်းယူႇ။ 1 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ ႁဝ်းတေသုမ်း 7 – 8 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉ။ တေႃႈလဵဝ် ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်မႃးၼႆႉ မွၵ်ႈ 2 ဢေႊၶိူဝ်ႊၼႆႉ 23 သႅၼ်ပျႃး။ ၵမ်းၼႆႉ 1 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈလူင်းတိုၼ်းဝႆႉ 20 သႅၼ်ပၢႆ။ ပေႃးသွၼ်ႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီၼႆႉ သုမ်းတႄႉသုမ်းဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၸဝ်ႈသူၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

သူၼ်ဢွႆႈ ဢၼ်ၽုၵ်ႇၼႂ်းပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သူၼ်ဢွႆႈ တၢင်းထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးဢဝ်ဢေႊၶိူဝ်ႊဝႃႈၼႆၸိုင် ဢမ်ႇယွမ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇဢေႊၶိူဝ်ႊ ဢၼ်ၽုၵ်ႇဢွႆႈသေ သူင်ႇၸူးတၢင်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း