Saturday, July 20, 2024

ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းႁွတ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း

Must read

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA တင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇႁိမ်းၶွပ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူၼ်ၼင်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသိူဝ် ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵျွၵ်ႉမႄးလူင်

ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ပႃႈဢေးၼေႃႇ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ-“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ယင်းပႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။ ဢၼ်ၶဝ်ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ”-ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈသွၼ်ႈႁူမ်ႈပိုင်ႈၽူၺ်းဝႆႉယူႇတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်ၵျွၵ်ႉမႄးလူင် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးႁူဝ်ၵူၼ်း 34 ၵေႃႉၼႆ- လႆႈႁူႉတီႈသင်ၶၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၾၢႆႇ RCSS တင်း TNLA ၼႆႉ တႄႇၵိူတ်ႇပဵၼ်မႃး တီႈဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 09/03/2018 ။ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇတင်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 1 လၵ်း၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၵႂႃႇသွၼ်ႈႁူမ်ႈတီႈဝတ်ႉၵျွင်းၵျွၵ်ႉမႄးလူင်- ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸၢႆးၸၢမ်ႇမျႃႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၶိူဝ်းယႂ်း၊ ႁိုင်ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းသွင်ၸူဝ်ႈမူင်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႆႈမႃးၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းဝၼ်း ပၢႆယဝ်ႉ။ “မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈမၼ်းတေႁိုင်ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ ၶူဝ်းလဵင်းၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆ သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢဝ်သင်မႃး။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈလႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵူၺ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ်မႃးယိုတ်ႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈသူၼ်”- သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵျွၵ်ႉမႄးလူင်

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/03/2018 ပွတ်းၼႂ်ၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၵိုတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇသေတႃႉ ထိုင်မႃးၶၢဝ်း ႁူဝ်ႈၶမ်ႈမွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၵႂႃႇတင်းဝၢၼ်ႈ၊ မႆႈပႃးဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸလွပ်ႈသႃလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းမွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇတႃႇ 7 လင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းမီးသူၼ်ၼဵင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၼဵင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈသူၼ် ႁိူၼ်းယေးတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁၼ်တၢင်းမၼ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ သမ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇတေၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉႁႃတီႈယူႇမႂ်ႇတႃႇတေၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈၼၼ်ႈယူႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမွၵ်ႈ 11 လၵ်း။ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇမိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈတေႃႉၽေႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်းဢုၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵေႃႇ တင်းမူတ်းသီႇဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။
-ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈၸၢၼ်း ဢၼ်ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေးတင်းဝၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈ တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵျွၵ်ႉမႄးလူင်

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း