ၵူၼ်းၶၢႆ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉထီႇ 2 တူဝ် 3 တူဝ်တီႈမိူင်းသူႈ ထိုင်တီႈလႆႈ ၵမ်ႉ/ၶၢႆ ႁိူၼ်းယေး ႁႆႈၼႃး

172

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၶၢႆထီႇ ထူဝ်းထီႇ 2 တူဝ် 3 တူဝ် တေႃႇလွင်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း၊ တင်းၸဝ်ႈတႅင်ႇလႄႈၵူၼ်းထူဝ်း သုမ်းတင်း သွင်ၾၢႆႇ လႆႈဢဝ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃး ရူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇၶၢႆၵႂႃႇၵမ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ။

ထီႇ 2 တူဝ်

  ပၢင်တေႃႇလွင်းထီႇ 2 တူဝ် 3 တူဝ် ၊ မၢၵ်ႇၵိင်ႈလွႆ လေးၵွင်ႇၵျိၼ်ႇ လိူင်ႇၼမ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းတေႃႇလွင်းသုမ်း ၊ မၢင်ႇၵိူဝ်းတေလႆႈ ၶိုၼ်း ဢဝ်ႁိူၼ်းယေး သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵႂႃႇၵမ်ႉ ၵႂႃႇၶၢႆ  သေမႃးလွင်းထႅင်ႈ၊  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈၸတ်းပွင်တီႉၺွပ်း   ။

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းသူႈၼႆႉထူဝ်းထီႇ 2 တူဝ်ၼႆႉ ၼမ် ၼႃႇ ယဝ်ႉ။ထီႇၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းထူဝ်းၵေႃႈထူဝ်းၵူႈဝၼ်း ၊ ထူဝ်းၼမ်သုမ်းၼမ်။  ၸဝ်ႈတႅင်ႇၵေႃႈ ပေႃးပိူၼ်ႈတိူဝ်ႉၼမ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းယေႃႇၶိုၼ်း ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပွင်ႇႁိူၼ်း သူၼ်ႁႆႈ ၼႃးသေ ယေႃႇၵေႃႈမီး။ မၢင်ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃၶၢႆၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးဢေႃႈ။ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢႆႉသုတ်းယဝ်ႉ  ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၵိၼ်ၸွမ်းၵူၼ်းၶၢႆ ၸဝ်ႈတႅင်ႇလႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉလွင်ႈၶၢႆထီႇတႄႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းမိူင်းသူႈလၢတ်ႈ။  

“ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇတိူင်ႇ ၵႂႃႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈပၼ်သင်သေပွၵ်ႈၶႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇၶႃႈလူး။ ပေႃးတိူဝ်ႉထီႇသမ်ႉလႆႈငိုၼ်းၼမ်ၶႃႈလႄႇ ၸင်ႇဝႃႈမုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်း လၢႆသေၵေႃႈ ထူဝ်းထီႇ သႂ်ႇထီႇ လဵၼ်ႈလွင်းၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢိူဝ်ႈ ”- ၵူၼ်းမိူင်းသူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး လွင်ႈတေႃႇလွင်း လိူင်ႇၼမ်ၸေးလၢႆး။ ၵၢၼ်လၵ်ႉ/ၸူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီးၼမ်။   ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈလိူင်ႇ။    

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ