သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ 20 ပၢႆ ၼႄးဝႃႈၸွႆႈထႅမ်ၸုမ်း PDF

128

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း တီႉလႆႈ 20 ပၢႆ ၼႄးဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႁႃငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၸွႆႈၸုမ်း PDF ဝႃႈၼႆ။

Photo: ၶွၵ်ႈလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 19/6/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႄးဝႃႈ မၼ်းၸၢႆး တၢင်ႇ ယွၼ်းသူးဝၼ်းၵိူတ်ႇ  တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇတီႈ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်း  ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝၼ်းတီႈ 20 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇလမ်းတီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇထႅင်ႈ 20 ပၢႆ ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်တီႈၼႂ်းၾူၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တႃႇၵမ်ႉၸွႆႈ NUG, PDF ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၼႆသေ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸင်ႇၶႆႈၸွမ်းငိူၼ်ႈမၼ်း  လႄႈ လႆႈပဵၼ်သၢႆ ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်သေ လွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵေႃႈမီး”- ဝႃႈၼႆ။

 ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်းၼႃႈမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵူတ်ႇထတ်းမိုဝ်းထိုဝ် ၊ ထဵတ်ႈထၢမ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၸၢင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းၵဵပ်းလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉၸၢင်ႈတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်းတွင်း ၶူဝ်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ဢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်း ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၶဝ် ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶဝ်။  မၢင်ႁိူၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈ ၵေႃႈ မီးဢေႃႈ”- ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ပၼ်တၢင်းတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းမႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး။ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ် လိုပ်ႈလမ်းတီႉၺွပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ပၢင်လွင်းလိူင်ႇၼမ် ၵၢၼ်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်။ ၼႄးၵူၼ်းၼုမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ် သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၼႆသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇယဵတ်ႈၶွၵ်ႈပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၊ မၢင်ၵေႃႉၼႄးဝႃႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆသေထိုင်တီႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ