ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်း ဢမ်ႇမီးပိူင်ယဝ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၽွင်ႈ

0
73

ထိုင်

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

ဢိင်ၼိူဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းပၢင်လူင် ဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) တီႉၺွပ်း ယွၼ်းငိုၼ်းသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ယင်းပႆႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း၊ သိုၵ်းလွႆ (တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA) ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် (ဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမု)သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ် 10 ပၢႆ။ ၶဝ်ဢၢင်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2014 ၶဝ်ၵႂႃႇဢဝ် ၵူၼ်းပၢင်လူင် ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဢူးသုၼၼ်ႇတႃႇ၊ ၶဝ်ၸီႉၼႄးမၼ်းဝႃႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းဢမ်ႇလႆႈသင်၊ မၼ်းလႆႈပၼ်ငိုၼ်း 19 သႅၼ်သေ လႆႈဢွၵ်ႇမႃး။

တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸိုဝ်ႈဢႃးၵျူဝ်း (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶႄႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် 50 သႅၼ်။ ၶႄႇဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ မီး 3 ၵေႃႉ၊ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ် ၼိုင်ႈၵေႃႉ 20 သႅၼ်ထိုင် 50 သႅၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/01/2015 တီႈပၢင်လူင်ၼႆႉ လုင်းသၢင်ႇယူင်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈယႃႈ၊ လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ငိုၼ်းထုၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး 8 သႅၼ်။ ၵူၼ်းပၢင်လူင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢူးထၢႆးၶိၼ်ႇ 5 သႅၼ်၊ ဢူးဢွင်ႇလႃႉ 100 သႅၼ်။ ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်းပႆႇပေႃး လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉပႃး။

ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 01/02/2015 ဢူးသုၼၼ်ႇတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပူႇၵႄႇၶဝ်ၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈ လွင်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်ၸႂ်ႉဢိုတ်းပိၵ်ႉႁူင်းၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မၼ်းၵေႃႈၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ႁႂ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈ၊ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇလၢတ်ႈသေဢွၵ်ႇမႃး မႃးၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ်၊ ၶဝ်ဝႃႈမႂ်းမႃးၸႂ်ႉပိူၼ်ႈသိူင်ႇသိမ်းယႃႈ၊ ၵူဝ်ႁဝ်းတီႉၺွပ်းယႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ၊ ၼႆသေသမ်ႉၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းမၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်၊ လုင်းသုၼၼ်ႇတႃႇၼႆႉ ၺႃးသွင်ပွၵ်ႈ၊ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇထႅင်ႈ 25 သႅၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းပႆႇဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းလွႆၶဝ် သမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢင်ယေႇဢူဝ်းလႄႈ လေႇလူႉ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/02/2015 တီႈဝၢၼ်ႈသႃႇ ဢိူင်ႇပၢင်လူင်၊ ပေႃႈဢၢႆႈလႅင်း (ၸၢဝ်းလွႆ) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းထုၵ်ႇၼီႈ ထုၼ်းၼၢႆႇ (ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ) တႃႇငိုၼ်း 5 မိုၼ်ႇ၊ ထုၼ်းၼၢႆႇၵေႃႈယွၼ်းၼီႈသေ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၵၢင်ၶမ်ႈ။ ၽိူဝ်ႇမၼ်းၵႂႃႇဢဝ် ထုၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆၶဝ် ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်မၼ်းသေ မတ်ႉဝႆႉတင်းၶိုၼ်း။ လွႆမၢၼ်ႈသႃႇ ဢၢႆႈၼီႇ၊ ဢၢႆႈမွင်ႇဝိၼ်း၊ ဢၢႆႈလႃႉ၊ ဢၢႆႈၵူမ်း သမ်ႉလုၵ်ႈပူႇၵႄႇၶဝ် 2 ၵေႃႉ၊ ဢၢႆႈၼေႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉတီႉၺွပ်းမၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈသိုၵ်းလွႆ။ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈသိုၵ်းလွႆယဝ်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ထုၼ်းၼၢႆႇ ၶီႇၵႂႃႇယွၼ်းၼီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ဝႆႉ၊ သၢႆၶေႃးမၼ်းၵေႃႈႁၢႆဝႆႉ။

ၵမ်းၼႆႉ လုၵ်ႈမေးထုၼ်းၼၢႆႇ တင်းပူႇၵႄႇၶဝ်ၵေႃႈ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ ပလိၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းပၼ်။ လွႆၶဝ်ၵေႃႈႁႅင်းဝႆႉ ပလိၵ်ႈသမ်ႉႁႅင်းဢေႇ ၶဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ၊ ပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ သူၵႂႃႇၸွပ်ႇသေ ၶိုၼ်းမႃးလၢတ်ႈတီႈႁဝ်းၼႃႈ။ ၶဝ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းႁိူၼ်းသေ ႁွင်ႉၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ဢၢင်ႈၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈပလိၵ်ႈၼမ်ႉတူႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သမ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၢႆႈထုၼ်းၼၢႆႇၼႆႉ ၵႂႃႇမီးတၢင်းပၢင်ၵုတ်ႇ၊ ၵႂႃႇမီးတီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်တီႉမတ်ႉဝႆႉ။

ဢၢႆႈမူၼ်း တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်းၵႂႃႇတီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵုတ်ႇ၊ လႆႈၵႂႃႇပၼ်တီႈသိုၵ်းလွႆၶဝ်ငိုၼ်းသွင်သႅၼ်ႁႃႈ (250,000)သေ ႁပ်ႉႁွင်းဢဝ်၊ ဝၼ်းတီႈ 15/02/2015 ယၢမ်း 6 မူင်း ၶဝ်ၶိုၼ်းပွႆႇထုၼ်းၼၢႆႇ ဢွၵ်ႇ မႃး။ ၽိူဝ်ႇၶဝ်ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ထုၼ်းၼၢႆႇၼႆႉ ႁူဝ်မၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လိူတ်ႈ၊ ၼႂ်းႁူမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်လိူတ်ႈ၊ ၸွမ်းတိၼ်မၼ်း ႁွႆးမတ်ႉမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လိူတ်ႈလွၵ်ႈမူတ်း။ ထုၼ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႉမတ်ႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်သိုၵ်း၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းလွႆတီႉၺွပ်းမၼ်း။ ထုၼ်းၼၢႆႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သၢႆၶေႃႈမၼ်းၵေႃႈႁၢႆ လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၵေႃႈၶဝ်ဢမ်ႇသူင်ႇၶိုၼ်း၊ ၵၢင်ၸႂ်မၼ်းတႄႉ ၶႂ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈပလိၵ်ႈ- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 19/02/2015 ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း တင်းထုၼ်းၼၢႆႇ တင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းလွႆ ၶဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်လူင်၊ ၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်းႁူဝ်ၼႃႈပီႇတုၸိတ်ႉ ပၢင်လူင် ဢူးၽူဝ်းၺၢၼ်ႇ။ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်သေ ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ၸၢဝ်းလွႆမၢၼ်ႈသႃႇၶဝ် တေသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် 12 သႅၼ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၢႆႈလႃႉ သမ်ႉၶိုၼ်းသိုပ်ႇၾူၼ်ႊႁွင်ႉ သိုၵ်းလွႆ၊ သိုၵ်းလွႆၵေႃႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်သေ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈလွၵ်ႇ၊ ဢဝ်သေႃးမိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၢႆႈထုၼ်းၼၢႆႇ၊ ပီႈဢၢႆႈမၼ်း တင်း ဢူးဢၢႆႈမူၼ်း၊ ဢူးၽူဝ်ႇၺၢၼ်ႇၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၸွမ်း။

ၼွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းပႆႇပေႃး ဝၼ်းတီႈ 25/02/2015 ၵၢင်ၶမ်ႈယၢမ်း 8 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မႃးယိုဝ်းၵွင်ႈသေ မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၶၢႆယႃႈၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 26/02/201 သိုၵ်းလွႆမႃးတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၵေႃႉပဵၼ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် လုမ်းပၢႆးယူႇလီဝၢၼ်ႈၸၢမ် သြႃႇမတေႃႇၵျီးၼၢႆႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၸိုဝ်ႈလႃႇၵျိၼ်ႇ၊ ၼႄးၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၶၢႆယႃႈ၊ ၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးသွၵ်ႈတီႈႁိူၼ်း လႃႇၵျိၼ်ႇသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈ၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ၵေႃႈ တီႉၺွပ်းၼၢႆးသြႃႇမၵႂႃႇပႅတ်ႈ၊ ထႅင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၸင်ႇပွႆႇပၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2015 ၶဝ်မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶၢႆယႃႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/03/2015 ၼႆႉၵေႃႈ မႃးတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်သေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ။ တီႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼႆႉ ပလိၵ်ႈၵေႃႈမီး၊ သိုၵ်းၵေႃႈမီး၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈ၊ ဢမ်ႇလူင်းၵူတ်ႇထတ်းတွင်ႈထၢမ် ဢမ်ႇလူင်းတူၺ်းသင်၊ ႁဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁႃႉ၊ သိုၵ်းလွႆ တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ်ႁႃႉ၊ ပေႃးၼႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပွင်ႇသင်။ လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းတႆး ၵေႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းသင်၊ ဢၼ်ႇၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းတႆးသေဢိတ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ/ ပဵၼ်ထမ်း၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်သင်ယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/03/2015 ၼႂ်းပၢင်လူင်ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆၶဝ်မႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်သေ ပႂ်ႉႁႄႉၵႃးသေယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၸၢၵ်ႈလိူဝ်ႈပႅၼ်ႈ ၵေႃႈယွၼ်းငိုၼ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈယွၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ မၢၼ်ႈၵေႃႈပွႆႇဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼႆ။


eastern_breeze
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here