မေႃယႃထႆးၾၢင်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမႃ၊ မႅဝ်း လေး၊ ၶူပ်း ပိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်မႃမႃႈ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ၺႃးမႃမႃႈၶူပ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵႂႃႇၽွင်းၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။ မေႃယႃထႆးၾၢင်ႉ ယႃႁႂ်ႈမႃဢမ်ႇၼၼ်မႅဝ်း၊ ၶူပ်း၊ လေးၺႃးႁွႆးၸဵပ်း ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းဝႃႈၼႆ။

ႁၢင်ႈ – လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၺႃး မႃၶူပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/03/2018 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃယု 7 ၶူပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၺႃးမႃၶူပ်းသေ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃမႃႈ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၽူပ်းၽရႃႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ တၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃယႃလူင် Dr. သၵ်ႊပၼ်ႊၶျႃႊ သူမ်ႊၶျႆႊမူင်ႊၶူလ် ႁူင်းယႃၽူပ်ႊၽရႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉ ယႃႇယူႇၸမ်မႃ ၊ ၸမ်မႅဝ်း ယႃႁႂ်ႈမႃ ၊ မႅဝ်းၶူပ်း ပေႃးၺႃးမႃ၊ မႅဝ်းဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူပ်းၼႆ မၼ်းယႃယၢပ်ႇသေ ထိုင်တီႈၸၢင်ႈတၢႆလႆႈ ပေႃးၺႃးမႃတူဝ် လႂ်ၶူပ်းသေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵႂႃႇၸူးမေႃယႃ ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပဵၼ်မႃမႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းရေႊပိတ်ႊ ( Rabies) ၽႄႈတိူၼ်းၼႂ်းလိူတ်ႈၵူၼ်း၊ မႅဝ်း၊ လိင်း၊မႃ ၊ ၸွၼ်ႈ၊ ဝိင်ႇ ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႆႉၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢွၵ်းဢေႃ ထိုင်တီႈၸၢင်ႈလူႉတၢႆ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးယႃႈယႃ ။ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၸပ်းလႆႈ 2 တၢင်းၺႃးမႃ၊ မႅဝ်း ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူပ်းဢမ်ႇၼၼ် လေးတီႈသူပ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၽိဝ်ၼိူဝ်ႉဢၼ်မီးႁွႆးၸဵပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/03/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပရႃႊယုတ်ႊ ၸၼ်ႊဢူဝ်ႊၶျႃႊ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းထႆးၵေႃႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လဵင်ႉတူဝ်သတ်း မႃ၊ မႅဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ဢဝ် သတ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇသိတ်ႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်မႃမႃႈ ဝႃႈၼႆ ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here