ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ

182

ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်/ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ (မရဵင်း) ၽွင်းဢႃယု 68 ပီ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/5/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ယူႇတီႈမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လၢႆမူႇၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၵျီႇ ဢႃယု 68 ပီ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈ/ ပႃႇၸႃႉ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

လုင်းၸၢႆးပီး ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ –  “လုင်းထုၼ်းၵျီႇမႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းၶႃႈ လႆႈ 20 ပီပၢႆယဝ်ႉဢေႃႈ။လုင်းႁဝ်းၸွႆႈၵၢၼ် ႁဝ်းၶႃႈတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပိုင်ႈဢိင် ၸႂ်ယႂ်ႇ လုင်းႁဝ်း  ၸဵမ်ႁႅင်းတူဝ်ႁႅင်းၸႂ် ၶႃႈဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လီသေးလၢႆတႄႉတႄႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းတႄႉတႄႉ ။ ပေႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်တႅပ်းတတ်းသင်ၼႂ်းမူႇၼႂ်းၸုမ်းၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈတိုၼ်း သူၼ်းဢီးပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈႁဝ်းႁဵတ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၵူႈဢၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼေႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 4 မူင်းပၢႆ တီႈ ႁိူၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ပွၵ်ႉၵၢင်။ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၼႃးဢိင်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁၢင်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၵျီႇ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ ဢၼ်လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းၶဝ်ႈ

မီး ၸုမ်းဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ မိူင်းပၼ်ႇ၊ RCSS ၊ ၸုမ်းၸရေး မိူင်းပၼ်ႇလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မိူင်းပၼ်ႇ ယိုၼ်ႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈမွင်ၸႂ် ၊ လုၵ်ႈၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႆႈလူဢၢၼ်ႇပၼ်တီႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်- ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးထုၼ်းၵျီႇၼႆႉႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇမႃးၸဵမ်ပီ 2000 တဵမ်။ မေးၼၢင်းၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းၼေႇ။ မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးၺုၼ်ႉ၊ ၼၢင်းသႅင်ႁိူၼ်း၊ ၸၢႆးၽေႃးၵ ၊ၼၢင်းလွတ်ႈ ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ