Wednesday, April 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SSPP ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်းပွတ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢိူမ်ႈၸူးပၢင်သဝ်း SSPP တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇထႅင်ႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်းမႃးလူင်း တီႈတပ်ႉပထူး 3 လမ်း တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသမ်ႉ ၶိူင်ႈမိၼ်ဢီႇႁူၵ်ႈ 2 လမ်း ။

 NSPNC သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  တင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇ တေႃႇ မိူဝ်ႈ 30/3/2022  သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈ SSPP ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸူးထုင်ႉ SSPP တူင်ႉၼိုင်။

- Subscription -

ၵူၼ်း လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဝ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းသွင် ဝၼ်းမႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်တိုၵ်း မႃးလူင်းဝႆႉတီႈ တပ်ႉပထူးၼႆႉ 3 လမ်းၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈမိၼ်သွင်လမ်း လုၵ်ႉတပ်ႉပထူး ၵႂႃႇပၼ်ႇလဵပ်ႈတူၺ်းတၢင်းၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ ဢၢင်ႇတေႃး တီႈဢၼ်တၢင်းသိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ႁႄႊလီႊၵွပ်ႊတႃႊ 2 လမ်းမႃးလူင်းတီႈပၢင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ဝဵင်းဢေးသႃႇယႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး။ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉႁၼ်သေတိုၼ်ႇၵၼ်ဝႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈသိုၵ်းသိူဝ်ႁိုဝ်ၼႆယူႇ- ၵူၼ်းဢေးတႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း၊ ၵျွၵ်ႉၵူႇ၊ ဢၢင်ႇတေႃး၊ ဝၢၼ်ႈငႄႉၸိၼ်ႇလႄႈ သၢႆးၶၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် မႆႈၸႂ်  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယႂ်ႇလူင်။

ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းသၢႆၼႆႉ မီးဝႆႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ – SSPP ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးထႅင်ႈတင်းၼမ်သေ ၶဝ်သွင်ၸုမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၶဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ တူဝ်တႅၼ်း တပ်ႉသိုၵ်း SSPP/SSA ပႆႇၵႂႃႇတီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသိုၵ်း ၸယၽ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇထွၼ် တေၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေ ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉထွၼ်ၼႆႉ ထုင်ႉသၼ်လွႆသၼဵၼ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ထုင်ႉယိူင်း လႄႈ ၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ။ ထုင်ႉဢၢင်ႇတေႃး ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး၊ ပႃးၸဵမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉဢၼ် မီးယူႇ တၢင်းတူၵ်းၶူင်း ထုင်ႉ လွႆၸေး လွႆလၢၼ်း လွႆၶဵဝ်  ဝူင်ႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း တၢင်း မိူင်းသူႈ ။

လွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈထွႆ ယွၼ်ႉပဵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး။ ပိူဝ်ႇတႃႇႁူမ်ႈလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႈၼႆ။

“တၢင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၸူးႁဝ်း တင်းၼမ်ၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉတၢင်း ပၢင်လူင် မႃးတၢင်းလၢႆးၶႃႈၼႆႉၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၶႃႈ။ ၵူၼ်းႁဝ်းမီးၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်သမ်ႉ မီးၸွမ်းတၢင်းလူင် ဝႆႉႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/3/2022 ၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA မီး ၸွမ်ႁၢၼ်ၶုၼ်သႅင်၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းၼေႃႇလဵၵ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်တၢၼ်းဢွင်ႇ ။ ၾၢႆႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၾၢႆႇငမ်းယဵၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပျေႉဢွၼ်ႁူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း သေ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈထွႆ ထွၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း