Sunday, July 14, 2024

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ တေမီးပႃးႁူဝ်ၶေႃႈ တိုၵ်းတေႃးၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်

Must read

ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ဢၼ်တေၸတ်းတီႈဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁူဝ်ၶေႃႈ လွင်ႈပိုၼ်း၊ လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းမူၼ်းယဝ်ႉ မီးပႃးလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။

- Subscription -

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 ၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ/ဢုပ်ႇၶႆႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် တီႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၽူႈတေမႃးဢုပ်ႇလၢတ်ႈတၢၼ်ႈၶႆႈ မီး 3 ၵေႃႉ/ၸဝ်ႈ- 1.ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်း ၶူးၼၢင်းၶိူဝ်းသႅၼ် “ပိုၼ်းတီႈယူႇ ၵူႈတီႈၼွၼ်း ၵွၼ်းတီႈၼင်ႈ”။ 2.ၸရေးၵေႃႇမိူင်း “ၽူဝ်လီမေးပႅင်း”။ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ “ပုတ်ႉထ ထမ်ႇမ လေႃးၵ”-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၸဝ်ႈၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး/ရၢင်းဝလ်း ၸဝ်ႈၼၢင်းသုၸၼ်ႇတီႇ လၢတ်ႈဝႃႈ-“ၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉမွၵ်ႇထိုင်မႃး ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁေႃးထမ်းတြႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မီးယိူင်းဢၢၼ်း၊ မီးလၵ်းၼမ်းသေ လႆႈႁေႃးလွင်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီမႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ႁႅင်း၊ ပဵၼ်ၽေးလူင်မၢႆၼိုင်ႈတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ၊ တေႃႇၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း။ ပေႃးၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၵုမ်ႇပဵၼ်ၶီႈလဝ်ႈၶီႈယႃႈႁဵတ်းၼႆ မိူဝ်းၼႃႈဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ဢၼ်တေလုၵ်ႉမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်ၽေးတေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၼႃႈႁိူၼ်းလႄႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸၢတ်ႈၼႆႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈၽိတ်းမႅၼ်ႈသိလ်ထမ်းၶေႃႈမၢႆ 5 လႄႈၸၢင်ႈလိူတ်ႇမႆႈၼႂ်းတုၵ်ႉၶတိၶူင်းငရၢႆးၼႆၼၼ်ႉ ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈႁေႃးဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-“ၵွပ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းမႆႈၸႂ် ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တေပၼ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၼႂ်းၸၢတ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ဢိၵ်ႇပႃးၸၢတ်ႈၼႃႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇဢဝ်ထမ်းတြႃးၵႂႃႇတေႇသၼႃႇႁေႃးၼႄ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းႁၢႆႉပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်။ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈႁူႉလႆႈငိၼ်းသေ ယူဝ်ၸၢင်ႈမေႃငိူင်ႉဝႄႈ၊ ယူဝ်ၸၢင်ႈမေႃၵူဝ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆသေ ဢွၵ်ႇႁႃႁေႃးထမ်းတြႃးလွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်”-ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်းၾၢၵ်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပီႈၼွင်ႉမိူင်းတႆးဝႃႈ- ပေႃးႁဝ်းဝႄႈယႃႈမဝ်းၵမ် ပဵၼ်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မင်ႇၵလႃႇ၊ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇၽိတ်းသိလ်ၽိတ်းထမ်းလႄႈ မိူၼ်တင်းႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း မေႃပွင်ႇၸႂ်သေမေႃဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ တေမီးတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မင်ႇၵလႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းထမ်းတြႃးမင်ႇၵလႃႇသုတ်ႈၵေႃႈ ႁေႃးလၢတ်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ- ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဝႃႉ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈဝႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၶဵင်ႇတႃႉတေႃႇၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်တီႈၼိုင်ႈ-ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ၼႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 သင်ၶၸဝ်ႈၼႂ်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈၸၢမ်-မိူင်းမူႉ ဢိၵ်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းၸတ်းပၢင်ႁေႃးထမ်းတြႃးဢိၵ်ႇပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် တီႈဝတ်ႉလူင်မိူင်းယဵၼ်၊ မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 400 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသီႇရိထမ်ႇမ ၵေႃႈလႆႈပွၼ်ႈႁေႃးထမ်းတြႃး လွင်ႈၽေးႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း