လွင်ႈတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မီးတီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး

0

ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ၵမ်း 4) ႁိုဝ် ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ တႆးၶႂ်ႈလႆႈသင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၵွၼ်ႇ။ လွင်ႈတႆးတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်တႆး တီႈၼၼ်ႈ။

ထၢမ်-ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 3 ၼႆႉ တႆးသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈသင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-မိူဝ်ႈလဵဝ် ပႆႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလႆႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပႆႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႄႈပႆႇလႆႈႁူႉ။ ဢၼ်မုင်ႈမွင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈႁႂ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးပိူင် ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်းယွၼ်းယူႇတင်းမူတ်း ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်ၶႃႈႁူႉၵၼ်ယူႇ တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇၵေႃႈ တူၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈပၢင် လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 2 ပီၼၼ်ႉ မၼ်းဝႃႈၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလႆႈပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ် မၼ်းၼၢင်းဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈလႆႈတႄႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပေႃးလၢတ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈမႃးပိူင် တႃႇတေၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၸိုၼ်ႈၸၢင်ႇ ဢၼ်တင်းသဵင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ။

ထၢမ်-ဢၼ်ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ၊ တေလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတႆးသမ်ႉဝူၼ်ႉဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ဢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးဢဝ်တႆးႁဝ်းဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈမီးလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ မီးၵႂၢမ်းမၼ်ႈပၢင်လူင်၊ မီးလိၵ်ႈပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်း 1947 ၊ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ ႁဝ်းမီးသုၼ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈမီးသုၼ်ႇယူႇသေတႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇတေၸႂ်ႉမႃး။

ၵူၺ်းၵႃႈၵမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပၢင်ၵုမ်လူင် ၵမ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉ မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်ယဝ်ႉ၊ ၶဝ်တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး၊ ၶဝ်ဝႃႈဢၼ်ၼႆႉတေလႆႈဢုပ်ႇ။ ဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃ၊ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈသုၼ်ႇတႃႇၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈပိူင်ပိုင်းၸႄႈမိူင်း၊ ပေႃးသူၸဝ်ႈၶႂ်ႈလႆႈ 2 ဢၼ်ၼႆႉ တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၵေႃႈဝႃႈ တေဢဝ်လွင်ႈၼႆႉမႃးဢုပ်ႇ မၼ်းပႆႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်မၼ်း။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပႃးမႃးၵူႈၾၢႆႇၸွတ်ႇၸေးတူဝ်ႈထိုင်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉႁဝ်းပႆႇဢုပ်ႇၵၼ်၊ ဢုပ်ႇၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈပႆႇယွမ်းဢုပ်ႇ၊ ၽွမ်ႉၵေႃႈႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇၽွမ်ႉၼႆလႄႈ ၵမ်းပူၼ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်။ ၶိုၼ်းဢဝ်ဝႆႉလူင်းတၢင်းတႂ်ႈၽိူၼ် ငဝ်းလၢႆးလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼင်ႇၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး မၼ်းၵေႃႈတေဢိင်ၼိူဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း၊ တီႈၼႆႈသဵင်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေဝႃႈႁိုဝ်၊ ပေႃးဢဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်၊ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီ။ ပေႃးဢဝ်ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇမီး၊ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်မၼ်း၊ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တႃႇတေဢုပ်ႇလွင်ႈၼႆႉမၼ်းတေယၢပ်ႇ၊ ပေႃးဢဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ၽိူၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈၼႆႉ။ ပေႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ၵမ်း 3 ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်၊ တေဝႃႈၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢဝ်တင်းၼမ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here