လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ 37 ၶေႃႈ တီႈ 21 ပၢင်လူင်ၵမ်း 2 ၸွင်ႇပႃႈထုၵ်ႇထိုင်ၼႂ်းသၽႃး

0

တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် UPDJC ၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ တၢင်ႇသၽႃးသေႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် UPDJC တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သင်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ (30-31/10/2017) ပိူင်လူင်မၼ်းမီး 3 လွင်ႈ။ 1.ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉမိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းတီႈ 2 ဢၼ်ၸတ်းမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 4-5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်လႆႈမႃး 37 ၶေႃႈၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်ႇၶဝ်ႈ ၼႂ်းသၽႃးသေ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ၊ မီးၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈမႃးဢုပ်ႇၵၼ်ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ၼႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ။

ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈ 2.ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ထႅင်ႈၶေႃႈၼိုင်ႈ 3.ပေႃးထိုင်မႃးပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ၵမ်းတီႈ 3 ဢၼ်တေၸတ်းတၢင်းၼႃႈ ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢုပ်ႇႁူဝ်ၶေႃႈသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးဢဝ်ၶပ်းမၢႆဢၼ်ယႂ်ႇယႂ်ႇမၼ်းမီး 3 ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ။
ထၢမ်-ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ၶႂ်ႈဢဝ် ၶေႃႈလႆႈၸႂ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 37 ၶေႃႈ တၢင်ႇၼႂ်းသၽႃးၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉၵၢၼ် NCA ဝႃႈ မၼ်းတေလႆႈတၢင်ႇယူႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးတၢင်ႇသေသၽႃးမၵ်းမၼ်ႈ ၸင်ႇၵွႆႈတေၸၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်၊ တႃႇတေမႄးမၢႆမီႈႁႃႉ မႄးပိူင်ပိုင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁႃႉ ပေႃးဢဝ်ၶၵ်ႉမၼ်းဝႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈဢဝ်တၢင်ႇၶႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈမႃးတူၺ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် ဢၼ်လႆႈမႃး 37 ၶေႃႈ မိူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်၊ ၾၢႆႇပႃႇတီႇၶဝ် ႁၢၼ်ႉၸႂ်ႁၢၼ်ႉၶေႃးသေလႆႈမႃး။ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းလူင်ႉလူင်ႉ လႅင်းလႅင်း ႁဝ်းပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်သေလႆႈမႃး။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ၊ မၼ်းဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈသမ်ႉမီးတင်းၼမ်၊ ၶဝ်ပႆႇလႆႈၶဝ်ႈမႃး။

ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶေႃႈလႆႈၸႂ် 37 ၶေႃႈၼႆႉ မၼ်းပႆႇပႃးၵၢင်ၸႂ်တင်းသဵင်ႈ၊ ပေႃးဢဝ်တၢင်ႇၼႂ်းသၽႃးၸိုင် မၼ်းတေပႆႇမႅၼ်ႈ။ ၵူၼ်းဢၼ်ပႆႇလႆႈၶဝ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေယၢပ်ႇ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈမႃး၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးဢဝ်ပိူင်မၼ်းဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁူမ်ႇငမ်းတင်းမိူင်း တင်းပိုၵ်း၊ ၶဝ်ဝႃႈပဵၼ်ပိူင်ၾႅတ်ႊၻရႄႊ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇပႃးၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်းလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ဢဝ်ဝႆႉသေၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ၊ ယႃႇၽူမ်ႈတၢင်ႇသေ ၵႂႃႇမၵ်းမၼ်ႈၼႂ်းသၽႃးၼႆ- ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းဝႃႈၼၼ်။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ 1.ႁဝ်းၶႃႈလႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၵိုတ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ႁဝ်းပႆႇဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းပႆႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢၼ်တေဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်။ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵွႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

ထၢမ်-ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉဝႃႈ ဢဝ်ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသမ်ႉ ၶိုၼ်းတွပ်ႇလၢတ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉဝႃႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈဢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈဝႆႉသေလႄႈ၊ ပႂ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼႃႈပွၵ်ႈလိုၼ်း၊ ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တေၵဵပ်းဝႆႉၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ ပႆႇပဵၼ်ဢဝ်တၢင်ႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းၵေႃႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။

(ၶႅၼ်းတေႃႈပႂ်ႉသိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ တွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် တိုင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈႁိုဝ် ၵိုတ်းၼိမ်ၸိုင်ႈဝႆႉယူႇ)

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here