ၸဝ်ႈမေႃႈလိၼ်ဝၢၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

71

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ပီႈၼွင်ႉတႆး မေႃမိုဝ်းပၼ်ႈလိၼ် ႁဵတ်း မေႃႈဝၢၼ်ႈ ပွတ်းမိူင်းၵိုင် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း မိူင်းမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇ ၶႄႁႄႉၵင်ႈလႆႈသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸဝ်ႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပီႈၼွင်ႉတႆး မေႃ မိုဝ်း ပၼ်ႈလိၼ် မေႃႈဝၢၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မိူၼ် ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မေႃပၼ်ႈလိၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇ မႃးႁႃ ဢမ်ႇမႃးသိုဝ်ႉ လႆႈႁဵတ်းသိမ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးၼမ်။ တႃႇၵိၼ်တႃႇလူႇၵေႃႈ လႆႈတိၼ်း တွၼ်းႁေလူႇၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ် မၢင်ဝၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်း ပေႃးၾူၼ်မႃးႁႅင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉတီႈဝၢင်း ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းၼိုင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈပႅတ်း ဢိတ်းဢွတ်းၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီတႄႉ ၸဝ်ႈပၼ်ႈမေႃႈဝၢၼ်ႇၶဝ် လႆႈတေႃႉၶၢႆၸွမ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ၊ ပွႆးၶၢမ်ႇသၢင်ႈလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵၼ်မႃး  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးငိုၼ်း ၶဝ်ႈ ငိုၼ်းၸူၵ်းငိုၼ်းၸၢႆႇ ငိုၼ်းၵိၼ်ငိုၼ်းလူႇတႃႇၼႃႈႁိူၼ်း ။

“ၵႂႃႇၶၢႆၵူႈတၢင်းၵွၼ်ႇဢေႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႆငၢႆႈၵႂႃႇငၢႆႈ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပႆႇႁေႉပႆႇၵင်ႈတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၶၢႆထိုင် မေႃႇၵျူဝ်ႇ (ၵၢင်ႉမေႃႇ)၊ တၢင်ႉယၢၼ်း၊ ႁၢႆးၵုၺ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ လႆႈၶၢႆလီယူႇၶႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပွႆးတႄႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ တင်းၶၢႆတင်းၸၢႆႇႁေပေႃးဢမ်ႇ ၼပ်ႉလႆႈ။ လႆႈၵႂႃႇဢိတ်းဢွတ်းသေ ႁဝ်းဝႃႈ တႃႇၵိၼ်တႃႇလူႇၵႂႃႇ တႃႇတေၵဵပ်းသိုဝ်ႉရူတ်ႉၵႃးတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၶႃႈ။ လႆႈၵိၼ်လႆႈလူႇၵႂႃႇၵူၺ်း”-  မေႃပၼ်ႈလိၼ် တီႈမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၵၢၼ်ပၼ်ႈလိၼ်ၼႆႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်   ႁဵတ်းပႃးၵၢၼ်သူၼ် ၵၢၼ်ၼႃး လႄႈ   မေႃႈလိၼ်ဢၼ်ႇလႆႈၶၢႆသေတႃႉ ဢမ်ႇထိုင်တီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈသင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆမေႃႈလိၼ် ဝၢၼ်ႇလိၼ်ၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇႁိုင်ၼၢၼ်းၸိုင် ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းမေႃတႆး  ဢၼ်ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးယႃႈဢွၼ်သၢင်ႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဝွတ်ႈဝၢႆးႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉလႄႈပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ ၸဝ်ႈပၼ်လိၼ်ၽဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၶႃႈလူး လိူဝ်သေႁဵတ်းၼႆႉၶႃႈ။ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်းၼႆၶႃႈၼႃႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ယဝ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ မီးတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လိၼ်မၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈတမ်။ ပေႃးဢမ်ႇမီးႁႅင်းၼႆ သမ်ႉလႆႈ ၸၢင်ႈပီႈၼွင်ႉမႃးတမ်ပၼ် ႁဝ်းၶႃႈလႆႈပၼ်ၼိုင်ႈထူင်သွင်ႁဵင်ပျႃး။ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ပေႃးမီးၸၢၵ်ႈၸွႆႈၼႆ ၶႅၼ်းၶႅမ်ႉၶႃႈ ဢေႃႈ။ ပေႃးမီးၸၢၵ်ႈတမ်လိၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးၸူမ်းၼႃႇယဝ်ႉ”-  မေႃမိုဝ်း ပၼ်ႈလိၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇ ၼႆ။

မေႃႈဝၢၼ်ႇလိၼ် ၼမ်ႉတဝ်ႈ ဢၼ်ပၼ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်းၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းၵိုင်သေ ဢမ်ႇၵႃး   ပဵၼ်ၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းပွႆးလိူၼ်သီႇ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆလီ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉ တွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ