Friday, July 19, 2024

ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ဝၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃ လႄႈတၼ်းလႆႈသမ်းဝၼ်းလဵဝ်

Must read

 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၸိူဝ်းဢႃယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တႄႇ ဢဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်ၼႆႉမႃး ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to LKO Youth-မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢႃယုလႆႈ 65 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယု ဢမ်ႇတဵမ် 65 ပီ ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵႂႃႇသမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။  

- Subscription -

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ တေ သမ်းပၼ်သွင်ဝၼ်း ဝၼ်းတီႈ 1 တင်း 2 ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်သမ်းဝၼ်းလဵဝ်သေ ၵိုတ်းလိုဝ်းပႅတ်ႈ တီႈႁူင်းယႃလၢင်းၶိူဝ်း။ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 2 သမ်ႉ ၶဝ်ၵႂႃႇသမ်းပၼ် တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၼႃးၵူင်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ ၶဝ်တေဢိုတ်းတီႈႁူင်း ယႃၼႆသေ ၵႂႃႇသမ်းတီႈၼၼ်ႈႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႉၵူၼ်းၼမ်လႄႈ ၵိုတ်းဝႆႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉ တီႈႁူင်းယႃၼႆတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇသမ်းယႃပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 65 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းဝၼ်း ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃယု ပႆႇတဵမ် 65 ပီၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉသမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၵၼ်ၼမ်။  ယွၼ်ႉၼၼ် လွင်ႈသမ်းယႃႁႄႉ ၵင်ႈၼႆႉ တၼ်းလႆႈသမ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 1 ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း  လႆႈၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ  ယဝ်ႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

“တီႈလၢင်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မိူင်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ်ၵႂႃႇ 136 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၼႆ လႆႈဝႃႈ ၼမ် တႄႉၶႃႈဢေႃႈ။  ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈလီၵူဝ်ၶႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပႆႇမီးၵူၼ်းတၢႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ပႆႇၵူဝ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ။ ပေႃးဝႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းသေ ၸူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ပႆႇၶႅၼ်း ႁဝ်းၶႃႈ ယႃႇပေၵႂႃႇဢွၵ်ႇတၢင်းလႂ်  ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆၶႃႈ”- ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 တေႃႇထိုင်  ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း  မီး 136 ၵေႃႉ ။ သၢႆမၢႆၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်း ပဵၼ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵင်းတွင်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ၊ မိူင်းၼၢႆး လႄႈ မိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 287 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်း လႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းတႃႇသမ်းပၼ်ၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။  တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 30/7/2021 တႄႇသမ်းပၼ်တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝဵင်း။ လႆႈႁူႉဝႃႈပဵၼ်ယႃႈယႃ Sinopharm ဢၼ်မိူင်းၶႄႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်း ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၵမ်းၼႆႉပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2။ မိူဝ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉသုၵ်ႉယုင်ႈၸွမ်းလွင်ႈ ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ၼိူဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈသင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႂႃႇသမ်းၾၢႆႇၼိုင်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵေႃႈ ပႆႇၶိုၼ်းၽႄႈ လၢမ်း မိူၼ်ယၢမ်းလဵဝ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း