ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉထူမ်ႈထုင်ႉ မူႇဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

206

ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်း လဵၼ်း ၸႄႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ပေႃးလႆႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈဝတ်ႉ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်

ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း လုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႃးႁႆးလူင် ဢိူင်ႇမိူင်းလဵၼ်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 11 လင် ၺႃးၽေးၼမ်ႉ/သၢႆး/လိၼ်/ၶူမ်ႇငႂ်ႈ/ၶႅၵ်ႉ ၶမ်ထူမ်ႈ ႁိူၼ်းယေး ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လင်ႁိူၼ်း 10 ပၢႆ ၼႆႉ ၺႃးၽေး ၼမ်ႉ ထူမ်ႈ ။ ဝၢႆးၼမ်ႉထူမ်ႈယဝ်ႉ   သၢႆး/ငႂ်ႈ/ၶီႈၵူမ်ႇ ၵိုတ်းၶမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်း ။ ဢၼ်လႆ လွင်ႈမႃး ၸွမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶီႈၵူမ်ႇ ၶီႈငႂ်ႈ ၶီႈလိၼ် လွင်ႈလူင်းၸွမ်းၼမ်ႉမႃး။ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ဢိတ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၼႆႉ လႆထူမ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ်မႃးလၢႆဝၼ်းလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းမႃး ၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ တိုၼ်းလႆထူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင်၊ ၵႄးၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁွင်ႈမၼ်းႁၢႆပႅတ်ႈ၊ ပေႃး ၼမ်ႉၼွင်းမႃးၵေႃႈ သၢႆးလႆပႃးမႃးၸွမ်းၼၼ်ႉ ထူမ်ႈၵႄးၼမ်ႉသေ  ၼမ်ႉဢမ်ႇမီးၵႄးႁွင်ႈတႃႇလႆ ၊ လူၼ်ႉၾင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး ႁဵတ်းၼႆမႃးၵူႈပီ။

ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ၶုတ်းၶမ်းၶဝ် မႃးဢဝ်ၶီႈၵူမ်ႇသၢႆးငႂ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တင်းၶဝ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇတီႈၼႆႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇတင်ႈႁဵတ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈ။ ႁႂ်ႈၶွမ်ႊပ ၼီႊသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ပၼ် ႁႂ်ႈသၢင်ႈႁိူၼ်းပၼ် မိူၼ်ၵဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၽွမ်ႉ။ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၼမ်ႉ ယွၼ်ႉၶဝ် မႃးၶုတ်းၶမ်းၵူၺ်း သင်ၶဝ်ဢမ်ႇမႃးၶုတ်းၼႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေ  ဢမ်ႇလႆႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ”- ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းလဵၼ်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် လင်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆးလူင် တင်းမူတ်း ၵိုတ်း 58 လင်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ် ၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း။  

သၼ်လွႆၶမ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၶမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်လႆလတ်းၼႃးႁႆးလူင်။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ လိၼ်ၸမ်ႉၼမ်ႉလိူင်ႇ၊ ၼႂ်းၼမ်ႉမီးပႃ ၼႂ်းၼႃးမီးၶဝ်ႈ – ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵဵဝ်ႉဢိူင်ႈ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပီ 2007 ၶွမ်ႇပၼီႊ လၢႆလၢႆဢၼ် တႄႇၶုတ်းၶမ်း ၸွမ်းသၼ်လွႆၶမ်း ပွႆႇၼမ်ႉလၢႆႇ ၶူၺ်လိၼ် လူင်းသႂ်ႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ ႁူဝ်ၵႄးၼမ်ႉၶမ်း။ ဢဝ်ၵႄးၼမ်ႉလူႉ၊ သၢႆးထူမ်ႈ ႁွင်ႈၼမ်ႉ လူၼ်ႉႁိုၵ်းလူၼ်ႉၽင်ႇ ပေႃးၶၢဝ်းႁႅင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ၊ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်း ဢဝ်ၼမ်ႉၼွင်း တေႃႉၶီႈလိၼ် ၶူၺ်သၢႆး ထူမ်ႈႁိူၼ်းယေး။ တူင်ႈၼႃး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ဢေႊၶိူဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈ သွမ်ႈၼႃးမႃးၵေႃႈ သိပ်းပီ ပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ