ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ယိုဝ်းၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတၢႆ တီႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ်

304

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ထိုင်တီႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈပုင်ႇပႃႇၶႅမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ဢူးဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႃးၵွင်းမူး တင်း ၵူဝ်ႇၼေႇသၢၼ်း ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ ဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ် တီႈႁၢၼ်ႉလဝ်ႈ တီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ  ။ သွင်ၵေႃႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၵေႃႉပဵၼ် ဢူး ဢွင်ႇၵျေႃႇၸေႃး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းၵူဝ်ႇၼေႇသၢၼ်း ၸပ်းတီႈၼႃႈဢူၵ်း မၼ်းၸၢႆး လုၵ်ႈၼိုင်ႈ  ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃးၵွင်ႈမူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်သေ ၽိတ်း မေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇ။ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၼႃႈ ဢူၵ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူဝ်ႇၼေႇသၢၼ်း ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႈၼႆႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးတီႈဢူၵ်းသေ ၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃ မိူင်းတူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈၵုမ်းတူဝ် ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႃးၵွင်းမူး ဢူး ဢွင်ႇၵျေႃႇသေႃးဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ