ၶူးသွၼ် ၸွမ်းၸႂ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 2 ၵေႃႉ

450

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 – 2 ၵေႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇသွၼ်ယူႇထႅင်ႈ။

ပၢႆႉႁႄႉသဵၼ်ႈတၢင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးႁိူၼ်းၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

ဝၼ်းတီႈ 11/6/2021 ၵူၼ်းႁိူၼ်းမေႃသွၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၵေႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇယူႇလီသေၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈႁူင်းယႃ ႁူဝ်ပူင်း၊ လႆႈႁူႉဝႃႈတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19၊ ပႃးၸဵမ်တူဝ်မေႃသွၼ်လႄႈတင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈတိတ်းၸပ်း ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 13/6/2021 မေႃသွၼ်ဢၼ်ဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမေႃသွၼ်ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

“ပဵၼ်မေႃသွၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း CDM ၊ ပဵၼ်မေႃသွၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈမၢႆ 4 ။ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တင်းသွင်ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူဝ်လႄႈၼွင်ႉယိင်းမေႃသွၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈၸပ်း။” – ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမိူဝ်းပိၵ်ႉဝႆႉႁိူၼ်းမေႃသွၼ်သေ ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းတႄႉတေႃႇထိုင်ဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉပိုတ်ႇယူႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈမီးလုၵ်ႈလၢင်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ဢီးလူလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵျွင်း။ သုတ်းတီႈမေႃသွၼ်ၶဝ်ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ယင်းပႆႇပိၵ်ႉၵျွင်းထႅင်ႈ။”- ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈ။

ဝၢႆးလင်သိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး 4 လိူၼ်ၼႆႉ ၵုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းၵူၺ်းလႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းသူၼ်ၸႂ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ ဝၢႆးလင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် မႃးၼႂ်းလိူၼ်မေႊမႃးၼႆႉ လႆႈငိၼ်းၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶိုၼ်းၼမ်မႃး ။မၢင်ဝဵင်းၶိုၼ်းမီးလွင်ႈတင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း။ မၢင်ဝဵင်းၵေႃႈၶိုၼ်းလႆႈၶိုင်ပွင်ႁူင်းၵၵ်းတူဝ် Quarantine Center ၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ