ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ၸမ်ထိုင်ဝူင်ႈယဝ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢမ်ႇတီႉလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉ

0
144

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢတ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်တီႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 1 တၢႆ 1 ၊ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်ၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈပလိၵ်ႈပႆႇတီႉလႆႈၵူၼ်းလူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇဢၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေၺႃးပေႃႉတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းသၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸမ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈမိူင်းသၢတ်ႇၼႆႉ သိုၵ်းဝႃႇပလိၵ်ႈဝႃႇၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် မၢၼ်ႈၼမ်ဝႃႈၼမ်။ လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းၺႃးၶႃႈႁႅမ်တၢႆပေႃးတေလႆႈဝူင်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းတႅင်းလုၵ်ႈႁဝ်းတၢႆၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈ။ လၢတ်ႈတႄႉဝႃႈ ၵူႇၺီႇပႃႇယႃႇၸေႇဝႃႇ။ တီႈတႄႉဢမ်ႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသင် ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/6/2021 ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းသၢတ်ႇ 2 ၸုမ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ဢဝ်မိတ်ႈ၊ ၶွၼ်ႉ၊ လဵၵ်း  ပေႃႉထုပ်ႉမင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ။

ၵူၼ်း မိူင်းသၢတ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၸုမ်း ၵႂႃႇၼင်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ  သေ ၶဝ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်။   ၸုမ်းၼိုင်ႈမီး 2-3 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉမီးမွၵ်ႈ   30 ၵေႃႉၼႆႉ။  ႁႅင်းဢမ်ႇၵမ်ႉၵၼ်လႄႈ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးဢႃယု 20 ပီ။ ၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈႁူဝ် လႆႈမႆႈၸႂ်ဝႆႉလႄႈ ယၢမ်းလဵဝ် သူင်ႇယူတ်း ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။  

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  ၸုမ်းယႂ်ႇၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ပၢႆႈလွတ်ႈမူတ်း ဝႃႈၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ