ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇၵေႃ့ၼိုင်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီ တီႈၵဵင်းမႆႇ တူၵ်းတိုၵ်းတၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ဢႃႇယု 35 ၵေႃ့ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တႃးသီတီႈၵဵင်းမႆႇ မႄႈရိမ်းၼၼ့် ယၢတ်ႇတူၵ်းႁိူၼ်းတိုၵ်း သေ လူ့တၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းႁပ်ႉယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၸႆၢးပၺ်ၺႃ

ဝၼ်းတီႈ 24/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:40 မူင်းပၢႆ ၸၢႆးပၺ်ၺႃ ဢႃယု 35 လူႉသဵင်ႈတီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄ့ “ၼၶွၼ်းၽိင်း” ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/02/2018 ၼၼ့် မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၵႂႃႇၶုမ်ႉသိူဝ်၊ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်ႈတႃးသီႁိူၼ်းတိုၵ်ႈ 3 ၸၼ့် သေ ယၢတ်ႇတူၵ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈၵၼ် ဢဝ်သူင်ႇ ႁူင်းယႃသေ လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ ၽွင်းႁပ်ႉယႃတူဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း။

ၶၢပ်ႈတူဝ် မၼ်းၸၢႆးတႄႉ ပူၼ်ႉယဝ်ႉၵႂႃႇမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 26/02/2018 ၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးပၺ်ၺႃ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းပလၢတ်ႈသေတူၵ်းမႃးႁႃႉ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ လၢၼ်းမႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ၶၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၸိူၵ်ႈမၼ်းၶၢတ်ႇ သေတူၵ်းမႃးႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸႅင်ႈလႅင်း။ လႆႈငိၼ်းတီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းၶိုၼ်ႈတႃးသီ ၼိူဝ်လင်ၶႃးႁိူၼ်းသေ ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်း မႃးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်းလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ၽူဝ်ၶႃႈ ၶိုၼ်ႈတႃးသီ သေတူၵ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶႃႈၵေႃႈၼႅတ်ႈၸွမ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ်” ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈလၢင်းမေးၼၢင်း ၸၢႆးပၺ်ၺႃ

ၼၢင်းမူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၶွပ်ႈၶူဝ်းၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၽူဝ်ၶႃႈ ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႃလဵင့်။ ၽူဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇမီး ယဝ်ႉလႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႂႃႇတင်းၼႃႈၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ပႆႇပေႉတူဝ်ၵၼ်သေၵေႃႉ။ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈ တေၵႂႃႇႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလီလီ ၵုမ်ႇလႆႈလုမ်းလႃးလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးပၺ်ၺႃၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး (လုင်းၸၢႆးလူႇ) ပႃႈၼၢင်းယွတ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ မၼ်းၸၢႆးၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး မီး မွၵ်ႈ 9 ပီ။ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၵိုၵ်းတင်း ၼၢင်းမူၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼင်ႇၵၼ် မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် 3 ၵေႃႉ၊ လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉယႂ်ႇ ဢႃယုလႆႈ 7 ပီ၊ လုၵ်ႈၸၢႆး ၵေႃႉၵၢင် ဢႃယု လႆႈ 4 ပီ လႄႈ လုၵ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု လႆႈ 5 လိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here