မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC မၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC ၼႂ်းဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သွင်လုၵ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် လႆတိုၼ်ႇ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ မၢၼ်ႈၸၢမ်

ဝၼ်းတီႈ 1/4/2021 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈလိုဝ်ႈသဝ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းႁူင်းၾႆးၾႃႉ EPC မၢၼ်ႈၸၢမ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တႅၵ်ႇထႅင်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၼႂ်းမၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈၸၢမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ -“မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လုမ်းၾႆးၾႃႉ EPC တိူဝ်ႉသႂ်ႇဢွင်ႈ ၼွၼ်း လူႉၵွႆၽွင်ႈယူႇဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ တီႈၼႆႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇ ဝႆႉဢေႃႈ။ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈယိုင်” – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇမီးလၵ်းထၢၼ် ယိုၼ်ယၼ်။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇသေႇသေႇ။ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇSSPP , TNLA တင်း RCSS ၵေႃႈ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ