ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုင်ဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဝၼ်းတီႈ 19/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၸၢႆးလူင်မူၺ် ယူႇပွၵ်ႉ 1 ၵဵင်းတုင် ၶိုင်ဢၢင်ႈၶႃႈတူဝ်တၢႆ ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်း သႂ်ႇတီႈပုမ်မၼ်းၸၢႆးသေ လူမ်ႉၼွၼ်းဝႆႉယူႇၼႂ်းႁွင်ႈၼွၼ်း မၼ်းၸၢႆး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းမၼ်း ယူႇၸၼ်ႉ 8 ပွၵ်ႈႁိူၼ်းသေ တေမႃးၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်းၼႆ ထူပ်းႁၼ်လိူတ်ႈလႆဢွၵ်ႇမႃးတီႈႁွင်ႈ ပီႈဢၢႆႈမၼ်း လႄႈ လႅၼ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵေႃႉပဵၼ်မႄႈသေ ၼႅတ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇႁူင်းယႃ ၵဵင်းတုင် ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈၸၢႆးလူင်မူၺ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႄႉ သူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵႂႃႇမီးပၼ်ႁႃ သင်ၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်း၊ ပဵၼ်မၼ်းတႅင်းတူဝ်မၼ်း ၶိုၼ်းၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ “ ၼႂ်းၵဵင်းတုင် ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်လိူင်ႇၼမ် သိုဝ်ႉ/ ၶၢႆတေႃႇၵၼ် ငၢႆႈၼႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်တိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ် တင်းၼမ် ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမၢင်ၵေႃႉ ဢမ်ႇၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းယွင်ႇမႃႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်၊ မၢင်ၵေႃႉ ပေႃႈမႄႈ တၼ်းၵုမ်း ထိင်းၶဝ်တၼ်းသေ သူင်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၼမ် လွင်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင်” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈမႃႉႁႃသိုဝ်ႉလႆႈငၢႆႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇသႅၼ်းလီ သႅၼ်းၸႃႉ မၼ်းသေ ၵႃႈၶၼ်ၵေႃႈ 1 မဵတ်ႉ 200 ပျႃး ထိုင် 2500 ပျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈမုလ်း – tachileik.net

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here