ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈ ဝတ်ႉၵျွင်းၼွင်မွၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၽဵဝ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈဝတ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်ပျႃး

0

ၽူႈလၵ်ႉၶဝ်ႈဝတ်ႉ ၵျွင်းၼွင်မွၼ် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၵ်ႉဢဝ်ငိုၼ်းလႄႈ ၾူၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ လူႉသုမ်း ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇသႅၼ်။

ဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 ၵၢင်ၶမ်ႈ ဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈၼႂ်းၵျွင်း ၵုတ်ႉတီႇ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉ သေဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးမႃးလူႇဝႆႉ 250 သႅၼ်ပျႃး ဢိၵ်ႇပႃးၾူၼ်းၸဝ်ႈသၢင်ႇ 27 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၵဵပ်းဝႆႉၽွင်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး ၵဝိထၸ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ႁဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်လဝ်ႈယႃႈၵေႃႈၼမ်မႃးလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈလီ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈလီ ႁဝ်းယူႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းတၵ်းလႆႈၾၢင်ႉၵိၼ်ၾၢင်ႉယူႇယဝ်ႉ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ တၢင်ႇထိုင်တီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းယဝ်ႉသေ တေၸွမ်းႁႃတူဝ်ၵူၼ်းလၵ်ႉ မႃးပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here