ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၸတ်းပႃး ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈ လဵဝ်လႄႈ မိူဝ်းၼႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိုင်ႈထႆး

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး ၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ၸိုင်ႈထႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 17/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 3 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈ တႆး ၵမ်းထူၼ်ႈ 42 ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈ မိူဝ်းၼႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ် ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသႅင်ယ ၵေႃပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၵဵင်းမႆႇ လၢတ်ႈ တီႈၸုမ်း ၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းလၢတ်ႈလွင်ႈၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ်လႆႈမႃးႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆးႁဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ မိူၼ်ၶူင်းၵၢၼ်လူင် ဢၼ်ယူႇတီႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႃးဢွၼ်ႁဵတ်း ဢွၼ်သၢင်ႈမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းပေႃးတေမေႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မေႃႁဵတ်းႁႃၵိၼ် လူၺ်ႈဢၼ် ထုၵ်ႇၸွမ်းမၢႆမီႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢပ်ႈဝၢၼ်ႈပၢၼ်မိူင်း။ ၵမ်းၼႆႉ ထိုင်မႃးပီၼႆႉ ႁဝ်းၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ် ဝႃႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူႈပီ ပီၼိုင်ႈ လႄႈ ပီၼိုင်ႈ ႁဝ်းတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပီၼႃႈမႃး တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ်ၸိူင်ႉ ၼႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢဝ်တၢင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းပႆႇလႆႈဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ်ၵႂႃႇ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ဢုပ်ႇၶႆႈလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉလႄႈ မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပေႇတႆး မိူၼ် ၼင်ႇ ၶူးသၢႆလိူၼ်ၶမ်း၊ ၶူးမႂ်ႁွင်း တႆးတုမ်ၵႅၼ်ႇ၊ ၶူးၶိူဝ်းလိူၼ် တုင်းၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်ဝၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆ Ph.D ၊ ဢႃးၸၢၼ်သူဝ်ၽိတ်ႉ ၵၼ်ႇၼ၊ ဢႃးၸၢၼ်သၢႆၶူင်း သႅၼ်ၶမ်းၵွၼ်ႈလႄႈ ဢႃးၸၢၼ် ပရႃႇသိူတ်ႇ ပရႃႇၹိတ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶူးၶိူဝ်းလိူၼ် တုင်းၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ႁၢမ်ႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁဝ်းၶႃႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းမႃး ဢဝ်တၢင်းပၢႆးၸႂ်သေ ႁၢမ်ႈ ၵၼ် မႃး မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိၼ်တိၼ်ၵႆႇ ပေႃးၵိၼ်ၼႆ တူဝ်လိၵ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႈလီ တူဝ်လိၵ်ႈ တေ မိူၼ်ၵႆႇၶေႇ ၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းၶေႃႈထၢမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉသေ တင်းၶေႃႈတွပ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ၊ ပေႃးဝႃႈတႄႉမၼ်း ၵိၼ်တိၼ်ၵႆႇ ၼႆႉ မၼ်းယဵပ်ႇ ဢၼ်ဝူၺ်ႇႁင်ႈ ပေႃးဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလၢင်ႉဢမ်ႇသုၵ်ႈလီ မၼ်းၸၢင်ႈပႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် မႃး(ရေႃးၵႃႇ)မႃး။ ထႅင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႈ လုပ်ႇၵႆႇၼႆႉမၼ်းပဵၼ်လုပ်ႇပိတ်းလုပ်ႇပွတ်းသေ ၵေႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈၶမ်ၶေႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈႁဝ်း ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈသိုဝ်ႈပွင်ႇလႅင်းမႃးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပွင်ႇၸႂ် ၽိတ်းထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ဢုပ်ႇၶႆႈၼႄၵၼ်သမ်ႉ လိၵ်ႈတႆးႁူမ်ႈတူဝ် ၵႂၢမ်းတႆးႁူမ်ႈၶေႃႈ၊ ဢပုမ်ႇတႆး၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈႁၢမ်ႈ၊ ပိုၼ်း ပဵၼ်မႃးဝၼ်းယုၵ်ႉယွင်ႈၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆးလႄႈ ၵွင်းမူးၸဝ်ႈၶူးမေႃလိၵ်ႈတႆး တီႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမွၵ်ႇၸၢမ်လႄႈ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ လိၵ်ႈတႆးမီး 3 ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here