ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ဢွၼ်ပႆလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၵ်းတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈမူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း

217

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -