ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လႆႈႁပ်ႉသူး ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတီႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆး

0

ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မိူင်းၸိုင်ႈထႆး တူၼ်ထူၼ်ႈ 10 မွပ်ႈယိုၼ်ႈသူး/ရင်းဝလ်း “The Knight Grand Cross (First Class) of the Most Exalted Order of the White Elephant” ပၼ်ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ။

ပၢင်မွပ်ႈၸုမ်ႈသူးၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။ မီးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသူးၼွၵ်ႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၼပ်ႉႁဵင်ၶဝ်ႈႁပ်ႉ။

ၸုမ်ႈသူး “The Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant”ၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းမိူင်းထႆး မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်ၸိူဝ်ႉသၢႆၶိူဝ်းၸဝ်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၵူႈပီ။ ၸုမ်ႈသူးၼႆႉမီး 8 ယၢင်ႇ။

တႃႇတေႁပ်ႉၸုမ်ႈသူးၼႆႉ တူဝ်ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးတင်းလုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးလႄႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈၼမ်းသိုၵ်းတီႇထႅၼ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇၼႆ့ မိူဝ်ႈပီ 2013 ၵေႃႈလႆႈသူး/ရၢင်းဝလ်း တီႈၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းထႆးမႃးယဝ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၸိုဝ်ႈသူး/ရၢင်းဝလ်းတႄ့ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

သူးၼႆႉတႄႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး ပၢၼ်ၸဝ်ႈမႁႃဝရႃးၽွၼ်း တႄႇမွပ်ႈပၼ်ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၾၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵပ်းသၢၼ်ၸၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း၊ ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈၼမ်း ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း။ တႄႇမွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1869 ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here