ၵေႃတႆးတေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇတႆး ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ႁွင်ႉမွၵ်ႇၽူႈသူၼ်ၸႂ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ

0

ၵေႃတႆးလႄႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵၢၼ်ၵႃႉ ၶၢႆၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ တေႁွင်ႉၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလၢႆၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 20-22/02/2018 ၸုမ်းၵေႃတႆး တေၸတ်း “ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆး” တီႈသုၼ်ၵၢၼ် ႁဵၼ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး ၵေႃတႆး ဝၢၼ်ႈၵွင်း ဢိူင်ႇတႃႈပုင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼႂ်းပၢင်ၼႆႉ တေမီး ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉလွင်ႈတိုဝ်ႉတၢင်းလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး၊ ၼႄလၢႆး ႁဵတ်းၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾိင်ႈထုင်းတႆး၊ ၼႄတၢင်းၵႃႈလႄႈ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး၊ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်တၢင်း ၵိၼ်တႆး ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉတေမီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၾၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸၢႆးတၢၼ်းမွင်ႇ ၸဝ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ယႃႈယႃသိူဝ်ႁႃႈတူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၼၢင်း လႃႉယဵၼ်ႇ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး ၾၢႆႇၶႅၵ်းမႆႉ ၵဵင်းမႆႇ ၊ ၼၢင်းသႅင်မိူင်းလီ ၾၢႆႇၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူင်ႇၵူၼ်း ၵဵင်းမႆႇ ၊ ဢႃးၸၢၼ်သူမ်ပတ်ႇပုၼ်ႊၶမ်းယူင်ႊ ၸၼ်ႉၸွမ် ရတ်ႉၶျၽတ်း ၵဵင်းႁၢႆး ၸိုင်ႈထႆး၊ ၸၢႆးဢူင်းမိၼ်ႉ CEO, Great Horkham ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၊ ၼၢင်းရၼ်ႇတီႇ ၾၢႆႇၵၢၼ်ယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်းၶွင် တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသေ ဢမ်ႇၵႃးတေမီးပႃး ၽူႈႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼၢင်းသႃႇရႃႇလႄႈ ၸၢႆးသႅၼ်ၾႃႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းမူၼ်ႈ ၸႂ်ပၼ် ။

ၸၢႆးလႅင်းၶမ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းၵေႃတႆး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ယိူင်းဢၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႆႉတႄႉ ပိူဝ်ႈယုၵ်ႉမုၼ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်၊ႁႆႈ၊ၼႃး တႆးႁဝ်း ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈၶၢႆ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ပိူဝ်ႈႁၵ်ႉသႃလႄႈ ယုၵ်ႉမုၼ်းၶူဝ်ၶွင်တႆး ၵွပ်ႈၼၼ် လႄႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်း တီႈၸမ်တီႈၵႆၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼမ်ၼမ်သေၵမ်း သင်ဝႃႈၶႂ်ႈမႃးၶၢႆၶူဝ်း ၶွင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇမၢႆၾူၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉလႆႈယူႇ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵၢတ်ႇတႆးၼႆႉ ပွၵ်ႈၼႆႉပိုတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတေၸတ်းႁဵတ်း3ဝၼ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ပေႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၸိုင် တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here