ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး

ၸဝ်ႈတႃႇၼ TBC ဢၼ်ယၢမ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 တီႈၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်လႄႈ ယူႇတီႈ လုမ်းၽွင်းတၢင်းမိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ် ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ပၢင်သဝ်းၵုင်းၵျေႃႇ ဝဵင်းႁႅင် လုင်းၸၢႆးလႅင်း ႁပ်ႉႁူပ်ႉၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊConsul General Jennifer A Harhigh (U.S Consulate General Chiang Mai) ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းဝႆႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တီႈဝိႁၢရ် ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵုင်း ၵျေႃႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႈလႄႈ ပဵင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေး(မိူင်းတႆး) လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး ၶဝ်မႃး ႁူပ်ႉႁဝ်း 3 ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၽွင်းတၢင်မိူင်းဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ ဢၼ်ပၵ်းလုမ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ။ ဢၼ်ၶဝ်မႃးႁူပ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈ၊ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႄ တီႈၶဝ်ဝႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈမီးၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ် မႃးၵမ်ႉၸွႆႈပၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 6 တီႈၼၼ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈလတ်းၸုမ်း TBC ႁႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ၶဝ် မႃးၸွႆႈတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းတႆးၵမ်းသိုဝ်ႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇၶဝ်ၼင်ႇၼႆ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈတၢင်းၾၢႆႇၽွင်းတၢင်ဢမေႊရီႊၵၼ်ႊ ၶဝ်တႄႉ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6 တီႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်မၼ်းတႅပ်းတတ်း၊ ၶေႃႈမၼ်းဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢဝ်ၼမ်းၵႂႃႇတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တီႈဝေႃႊသျိင်ႊတၼ်ႊ ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း(မိူင်းတႆး) ဢၼ်းမီးဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် 6 တီႈၼႆႉ ၺႃးၸဝ်ႈတႃႇၼ TBC တတ်းပႅတ်ႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6200 ၵေႃႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်း ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ယူႇ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ပႆႇၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ သမ်ႉတေသၢင်ႈၾၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ- ပေႃးမိူဝ်းၵေႃႈတေႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမိူင်းတႆး တင်းမူတ်းမီး 6 တီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်း ၵုင်းၵျေႃႇ၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆသၼ်ၸူႉ၊ လွႆလမ်၊ ၵွင်းမုင်ႈမိူင်းလႄႈ လွႆသၢမ်သိပ်း။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here