ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပူၵ်းပွင်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး

0

ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တႃႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃး မီးဝႂ်တီႈလိၼ်လႄႈ မေႃႁႃလွၵ်းၵၢတ်ႇၶၢႆ ၶူဝ်ႁႆႈ၊ ၶူဝ်းသူၼ် ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃး။

ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ႁူပ်ႉၸဝ်ႈ ႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူမ်း ဢိူင်ႇတမ်ႇၽၢၵ်ႇ မီးၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈ ၼႃးမႃးႁူမ်ႈ 49ၵေႃႉ ၊ ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 တီႈဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင် ဢိူင်ႇၵုင်းသုတ်းမီး 46 ၵေႃႉ ။

တီႈပၢင်ၼၼ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလၢႆးႁဵတ်းဝႂ်တီႈလိၼ် ပိူင် 7 (ပုံစံ) ၇ ၊ တႃႇၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ လွင်ႈၾိုၵ်းပၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမေႃႁႃ လွၵ်းၵၢၼ်သိုဝ်ႉ/ၶၢႆႁင်းၵူၺ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၸၢႆးပိုၼ်းႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ -“ ယွၼ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်မႃး တီႈလိၼ်သမ်ႉပဵင်းၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူဝ်ႇလႆႈႁၼ်ၵႃႈၶၼ်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ထိင်းသိမ်းၵႂႃႇ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းဝႂ် တီႈလိၼ် ပိူင် 7 ဝႂ်ႁႂ်ႈမီးဝႆႉၼႂ်းမိုဝ်း ၵူႈၵေႃႉသေ ႁႂ်ႈမေႃလိူၵ်ႈ ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ၊ မၢၵ်ႇ၊ ႁၢၵ်ႈႁူဝ်ႁႂ်ႈၶၢႆလႆႈၼႂ်းလွၵ်းၵၢတ်ႇ ၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 – 18 /01/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း Winrock International ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၵၢင်း ဢိူင်ႇ တမ်ႇၽၢၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈလိၼ်လႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼိုင်ႈတီႈလႂ်မီး 30 ပၢႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here